Studijní knihovna

Knihovna Vlastivědného muzea v Kyjově je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem. Poskytuje služby faktografického, bibliografického, rešeršního a knihovnického charakteru.

 KNIHOVNÍ FOND

 Knihovní fond má dvě části. Historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy a je přihlášen v celostátní evidenci sbírek pod názvem „Staré tisky“. Tyto vzácné knihy pochází z 15. - 18. století a původně patřily knihovně piaristické rezidence v Kyjově.

Specializovaný knihovní fond obsahuje encyklopedie, slovníky, literaturu zaměřenou na etnografii, historii, archeologii, náboženství, dějiny umění, muzeologii, numismatiku, zoologii, botaniku, geologii, geografii, biografii významných osobností a regionální literaturu z oblasti Kyjovska, Ždánska, Hodonínska a Slovácka.

FOND PERIODIK

Vlastníme významná česká a moravská odborná periodika - Český časopis historický, Časopis Matice moravské, Časopis Musea království Českého, Časopis moravského musea zemského, Časopis Národního musea, Vlastivědný věstník moravský, Naši řeč, Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, Český lid a řadu dalších významných českých a moravských odborných periodik.

Pravidelně odebíráme tato periodika:

Časopis Matice moravské, Český časopis historický, Folia ethnographica : supplementum ad Acta Musei Moraviae, Hodonínský deník Rovnost, Jižní Morava : vlastivědný sborník, Kyjovské noviny, Malovaný kraj : národopisný a vlastivědný časopis Slovácka, RegioM… : zpravodaj Regionálního muzea v Mikulově, Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí, Věstník Asociace muzeí a galerií, Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích

Knihovní fond čítající přes 11 tisíc svazků dokumentů neslouží pouze odborným pracovníkům muzea pro jejich práci a publikační činnost, ale nahlédnout do něj můžou i badatelé z řad odborné i laické veřejnosti.

Knihovna získává literaturu do fondu nákupem, výměnou, vlastní publikační činností odborných pracovníků muzea a prostřednictvím darů. Pokud i Vy byste rádi obohatili naši knihovnu, budeme rádi.

PRO BADATELE

Knihovna zpřístupňuje svůj fond zájemcům pouze k prezenčnímu studiu, tedy pouze do studovny. Knihy a periodika se půjčují bezplatně, po vyplnění badatelského listu. Staré tisky jsou z běžného půjčování vyjmuty a mohou být půjčeny pouze za podmínek stanovených muzeem pro badatele.

Návštěvníkům knihovny je rovněž k dispozici počítač připojený k internetu na nově vyčleněném badatelském pracovišti. Můžete zde využívat digitální dokumenty naší knihovny či prohlížet volně přístupné zdigitalizované dokumenty českých digitálních knihoven Digitální knihovna Kramerius (digitalniknihovna.cz)

Badatelské požadavky ke studiu hlaste prosím předem e-mailem knihovna.kv@masaryk.info nebo telefonicky 518 610 290.

Díky dotaci Ministerstva kultury ČR jsme v rámci programu VISK 3 pořídili v roce 2020 nový knihovní systém TRITIUS, ve kterém nadále pokračuje katalogizace a retrokatalogizace našeho knihovního fondu.

V novém knihovním katalogu https://muzeajmk.tritius.cz/library/hodonin/ můžete vyhledávat dokumenty jak z fondu knihovny Vlastivědného muzea Kyjov, tak i z fondu knihovny Masarykova muzea v Hodoníně. Výpůjčky z knihovního fondu Knihovny Masarykova muzea v Hodoníně Vám rádi zprostředkujeme.

KONTAKT

Lucie Budíková, DiS.

Tel.: 518 610 290

e-mail: knihovna.kv@masaryk.info

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY

pondělí – pátek 8:00-12:00 * 13:00-15:00

ADRESA

Vlastivědné muzeum Kyjov

pobočka Masarykova muzea v Hodoníně,

příspěvková organizace

Palackého 1373/13a

697 01 Kyjov

IMG_4103.JPG (449x600, 49.73 KB)
IMG_4104.JPG (800x600, 88.24 KB)
IMG_4105.JPG (449x600, 46.23 KB)
IMG_4106.JPG (449x600, 53.03 KB)
IMG_4107.JPG (449x600, 51.48 KB)
IMG_4109.JPG (800x600, 78.34 KB)
IMG_4110.JPG (800x600, 75.74 KB)

Týden knihoven 8. 10. 2014

IMG_5587.JPG (450x600, 48.33 KB)
IMG_5588.JPG (799x600, 92.44 KB)
IMG_5591.JPG (800x599, 89.23 KB)
IMG_5593.JPG (800x599, 65.46 KB)
IMG_5603.JPG (800x600, 46.25 KB)
IMG_5605.JPG (800x599, 50.01 KB)
IMG_5610.JPG (450x600, 37.05 KB)
IMG_5622.JPG (800x600, 55.62 KB)
Obraz004.jpg (449x600, 55.62 KB)
IMG_5598.JPG (800x599, 73.67 KB)
IMG_5611.JPG (450x600, 31.86 KB)
IMG_5648.JPG (800x599, 61.30 KB)
IMG_5645.JPG (800x599, 52.89 KB)
IMG_5615.JPG (449x600, 31.80 KB)
Týden knihoven.jpg, 417x600, 45.66 KB
S20C-414092208460.jpg, 424x600, 58.38 KB