Slovanské hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka

Velkomoravské hradisko Valy u Mikulčic bylo součástí raně středověké osídlené oblasti, která se v současnosti nachází po obou stranách státní hranice České republiky a Slovenské republiky.
Svůj nejvyšší rozmach lokalita zažila v průběhu druhé poloviny 9. století, kdy patřila k významným správním a rezidenčním centrům velkomoravského mocensko-politického útvaru západních Slovanů.
Rozprostírá se v prostoru zemědělsky využívané krajiny, jíž se příliš nedotkl další středověký ani novověký stavební rozvoj. Díky archeologickým výzkumům, které započaly v roce 1954, byly nalezeny kromě zjevných pozůstatků mohutného opevnění i četné kostely. Výzkum odhalil i jednu významnou světskou stavbu – palác. Určitou představu o velikosti kostelů z doby velkomoravské nám může zprostředkovat podoba kostela sv. Margity Antiochijské u Kopčan, jehož počátky prokazatelně sahají až do tohoto období.
V současné době se areál této národní kulturní památky nachází přímo v centru přírodního parku Mikulčický luh, který se snaží zachovávat charakter místní krajiny, tedy lužních lesů a nivních luk s bohatou florou a faunou. Zvýšenou ochranu si rovněž zaslouží přírodní rezervace Skařiny, místo hnízdění čápa bílého a volavky popelavé.