Mgr. František Kostrouch

Narozen 5.7.1978 v Hranicích na Moravě, okr. Přerov

Odborné vzdělání:

1992-1997 Střední průmyslová škola stavební v Lipníku nad Bečvou, obor stavební obnova
1997-2000 FFP Slezská univerzita v Opavě, obor středověká archeologie
2000-2003 FHS Západočeská univerzita v Plzni, obor archeologie

Dosavadní odborná činnost:

2000-2001 terénní specialista společnosti Archaia

2001         terénní specialista společnosti ZIP o.p.s. – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek

2002-2005 archeolog společnosti ZIP o.p.s. – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek

2002-2005 člen odborné rady ve společnosti ZIP o.p.s.
od 2006     archeolog a kurátor archeologických sbírek Masarykova muzea v Hodoníně

od 2006     člen České archeologické společnosti

 

Přednášky:

2010
- Záchranné archeologické výzkumy na Hodonínsku (Čejkovice, Hodonín, Mikulčice, Prušánky), přednáška na konferenci „Přehled archeologických výzkumů
  na Moravě a ve Slezsku 2009, Brno 29. 4. 2010.

- Cisterciácký klášter u Nepomuku ve světle archeologických výzkumů, přednáška Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, Kladno 6. 5. 2010.
- Nové poznatky archeologie k tvrzi a městečku Čejkovice, přednáška na konferenci „Člověk před a za hradbou“, Brtnice 21. 9. 2010.
- Dřevěné předměty v pravěku a středověku, přednáška Masarykova muzea v Hodoníně, Hodonín 1. 12. 2010.

 

2009 

- Středověký hřbitov u kostela sv. Vavřince v Hodoníně. [21.5. 2009]. VIII. ročníku konference Forum Urbes Medii Aevi ve Znojmě. Farní kostely, špitály a hřbitovy ve struktuře vrcholně středověkého města a raně středověkých aglomerací, Znojmo, 17. – 19. června 2009. (+ Průchová, E., Přírodovědecká fakulta UK v Praze).
- Archeologické výzkumy na Hodonínsku v roce 2008. [22.4. 2009]. Konference: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2008, Brno – hrad Špilberk, 22. – 23. dubna 2009. (+ Šmerda, J., Masarykovo muzeum v Hodoníně).
- Záchranný archeologický výzkum na Masarykově náměstí a Národní třídě v Hodoníně [22.4. 2009]. Konference: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2008, Brno – hrad Špilberk, 22. – 23. dubna 2009.
- Dvě laténské hrnčířské pece z Dubňan u Hodonína. [21.5. 2009]. 10. mezinárodná konferencia. Doba laténská v Čechách, na Morave a na Slovensku. Kelti 2009, Stará Lesná – Vysoké Tatry, 19. – 22. mája 2009.

2008
- Příspěvek ke středověkým dýhovým miskám a pohárům. 40. mezinárodní konference archeologie středověku v Plzni [16.9. 2008]. Konference: Hmotná kultura každodenního života ve středověku a raném novověku. 40. ročník mezinárodní konference archeologie středověku. Plzeň 15. 9. - 19. 9. 2008.
-
První předběžné výsledky archeologického výzkumu na Masarykově náměstí v Hodoníně v roce 2007. [25.4. 2008]. Konference: Středověká města na Moravě a v sousedních zemích. Založení města Hodonína v kontextu s počátky městského zřízení. Hodonín 24. 4. – 25. 4. 2008.
-
Archeologický výzkum laténské osady v Dubňanech (okr. Hodonín). [23.4. 2008]. Konference: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2007, Brno – hrad Špilberk, 23. – 24. dubna 2008.
- Archeologický výzkum na Masarykově náměstí v Hodoníně. [24.4. 2008]. Konference: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2007, Brno – hrad Špilberk, 23. – 24. dubna 2008.
- Nejnovější archeologické objevy na Masarykově náměstí v Hodoníně [ 28. 2. 2008]. Přednáška: Masarykova muzea v Hodoníně, Sál Evropa.

 

2007

- Archeologické výzkumy na Hodonínsku za rok 2006. [25.4. 2007]. Konference: Záchranné výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006, Brno - hrad Špilberk, 25. – 26. 4.  2007.

 

 Bibliografie:

 a) Publikované

 1. Monografie a články

Kočár, P. - Kočárová, R. - Hůrková, J. - Lissek, P. - Hartmanová, O. - Kostrouch, F. 2006: Botanický příspěvek k archeologii k archeologii žízně - archeobotanické analýzy sladů z vrcholného středověku až novověku. In: Hašek, V. - Nekuda, R. - Ruttkay, M., Ve službách archeologie 7, 175-182.
Kostrouch, F. 2007: Čejkovice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 48, Brno, 464.
Kostrouch, F. 2007: Hodonín (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 48, Brno, 466.
Kostrouch, F. 2007: Mutěnice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 48, Brno, 487.
Kostrouch, F. – Kočár, P. 2008: Pozdněhradištní objekt z Čívic (okr. Plzeň-sever). Sborník Západočeského muzea v Plzni, řada Historie XIX. Plzeň, 173-183.
Kostrouch, F. 2008: Keltské pece z Dubňan. Malovaný kraj - národopisný a vlastivědný časopis Slovácka, č. 3.
Kostrouch, F. 2008: Nejnovější archeologické nálezy z Čejkovic. Čejkovický zpravodaj č.4/2008, 7-9.
Schneiderwinklová, P.- Kostrouch, F.- Sůvová, Z.- Kočár, P.- Kočárová, R.- Kyncl, T.- Klozar, A.- Petr, L. 2008: Raně novověká studna z Plzně, Perlové ulice – výpověď archeologických a environmentálních pramenů. Ve službách archeologie, 175-197.
Kostrouch, F. 2009: Nové archeologické nálezy v Hodoníně. Muzejní občasník 2006.
Široký, R. – Kočár, P. – Hlaváč, J. – Kaštovská, K. – Kostrouch, F – Kyncl, J. – Militký,  J. – Pokorný, P. –  Postránecká, K. – Schneiderwinklová, P. 2008: Příkop středověkého  opevnění města Plzně. Archeologický a environmentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské  brány. Forum Urbes Medii Aevi.
Kostrouch, F. 2009: Středověké dýhové misky z Olomouce. Archaeologia historica 34, 483- 499.
Kostrouch, F. 2009: Nové archeologické objevy z Čejkovic. Čejkovický zpravodaj č.2/2009,  5-8.
Kostrouch, F. 2009: První předběžné výsledky archeologického výzkumu na Masarykově  náměstí v Hodoníně.  In: Futák, P. – Plaček, M. – Vařeka, M. (edd.): Středověká města na  Moravě a v sousedních zemích, 77-90.
Kostrouch, F. - Kodera, P. 2010: Výzkum hřbitova u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích.  Archaeologia historica 35, 183-202.
Vařeka, P. - Kostrouch, F. - Kočár, P. - Sůvová, Z. 2010: Příspěvek ke studiu žijících vsí  středověkého původu. Pozůstatky zástavby z pozdního středověku na parcele č. p. 121 v  Mikulčicích. Přehled výzkumů 51, 249-265.

 2. Recenze

Kostrouch, F. 2000: Ročenka 1997. Ústav archeologické památkové péče Olomouc, Pravěk NŘ 1999/9, 494-495.
Kostrouch, F. 2001: Archeologia technica 11. Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami (Brno 2000), Archeologické rozhledy LIII–2001, sešit 3, 658.
Kostrouch, F. 2001: Archeologia technica 12.Zkoumání výrobních objektů a technologií
 archeologickými metodami (Brno 2001), Archeologické rozhledy LIII–2001, sešit 4, 838.

 

 3. Novinové články

 Kostrouch, F. Děti si hrály na archeology. Hodonínský deník [8.6.2007].

 Kostrouch, F. Dřevo? Žádný doplněk, ale unikát. Hodonínský deník [23.11.2010; web  25.11.2010].

 Kostrouch, F. Záchod? Místo k setkávání a komunikaci. Hodonínský deník [21.12.2010; web  24.12.2010].

 Kostrouch, F. Vrhcáby - oblíbená hra ve středověku. Hodonínský deník [25.1.2011+web].

 


 b) Nepublikované

  Kostrouch, F. 2000: Výsledky archeologického výzkumu na Helfenštejně v letech 1994 - 1996 a jejich přínos pro poznání historie hradu. Opava. Bakalářská práce na FPF Slezské univerzity.
  Kostrouch, F. 2003: Dřevěné nálezy z Olomouce. K problematice dřevěných artefaktů ve
 středověkém a raně novověkém městě. Plzeň. Diplomová práce na FHS Západočeské univerzity.

 c) on-line články

 Kostrouch, F. 2006: Záchranný archeologický výzkum na tvrzi v Čejkovicích. Tisková zpráva 11.8.2006 [online].