Územní působnost a činnosti regionálního pracoviště

Územní působnost regionálního pracoviště

Regionální pracoviště MMH: Jihomoravský kraj
Vlastní sběrné a výzkumné činnosti: Jihomoravský kraj ve spolupráci odborných pracovníků muzeí - příspěvkových organizací KÚ JMK

Regionální pracoviště plní následující činnosti

- funkci informačního, školícího a metodického pracoviště pro území kraje
- dokumentaci tradiční lidové kultury
- koordinaci dokumentace tradiční lidové kultury na území kraje
- identifikaci a zpracovávání záznamů o jevech tradiční lidové kultury na území kraje
- spolupráci s dobrovolnými zpravodaji, vytváření jejich sítě a poskytování metodologické pomoci
- pořádání školení pro dobrovolné zpravodaje a profesionální pracovníky dokumentace
- vytváření specializované databáze jevů tradiční lidové kultury
- poskytování metodické pomoci státní správě a samosprávě
- shromažďování dokladů o mimořádně hodnotných projevech tradiční lidové kultury v kraji
- shromažďování informací o nejúspěšnějších postupech v uchovávání, prezentaci a předávání projevů tradiční lidové kultury a jejich navrhování krajskému úřadu nebo NÚLK ve Strážnici k popularizaci
- předkládá návrhy do Seznamu dědictví tradiční lidové kultury prostřednictvím krajského úřadu nebo NÚLK
- poskytuje informace veřejnosti
- popularizuje a prezentuje shromážděné doklady o projevech tradiční lidové kultury formou výstav a publikací, popř. iniciuje tuto prezentaci u dalších institucí v kraji
- spolupracuje s NÚLK v záležitostech péče o tradiční lidovou kulturu
- spolupracuje s AMG, popř. dalšími nestátními institucemi působícími v tomto oboru
- v rámci kraje koordinuje (doporučuje nebo vybírá) předkládání projektů a požadavků směřujících k zajištění péče o tradiční lidovou kulturu na území kraje do grantových programů MK nebo jiných ústředních orgánů, popř. do grantových programů vyhlášených krajem