Historie muzea v Kyjově

Bezprostředním impulsem organizovaného sběru historického materiálu ve městě a jeho okolí byla retrospektivní výstava českých měst v Napajedlech v roce 1904, která navazovala na úspěšnou Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze v roce 1895. Onoho památného roku 1904 vyzval tehdejší starosta Kyjova MUDr. Severin Joklík profesora zdejšího gymnázia Jana Kučeru, aby uspořádal městský archiv a vybral z něho historické předměty, které by město na výstavě reprezentovaly. Tím se datují počátky muzejnictví v Kyjově.
Grafika1.jpg, 542x407, 70.42 KB

Kučerovy zásluhy o založení muzea a jeho dosavadní práci ocenili představitelé města v roce 1913, kdy ho oficiálně jmenovali správcem muzea a archivu. Až do roku 1911 sloužily k uložení sbírek místnosti v budově městského úřadu. Ty se však s rozrůstajícími sbírkami staly nedostačujícími, proto byly pro ně uvolněny dvě místnosti v chudobinci Dominika Jurovského (nynější základní umělecká škola). Pro veřejnost byly sbírky poprvé zpřístupněny 26.10.1913. Slavnostní vernisáže se tenkrát zúčastnili představitelé města z řad živnostníků, zástupců škol, kulturních a společenských institucí v čele se starostou města MUDr. Severinem Joklíkem. Vystaveny byly staré městské listiny, archeologické nálezy a součásti lidového oděvu. Soustavnou muzejní práci přerušila 1. světová válka. Muzeum bylo v roce 1915 zavřeno a opět zpřístupněno v roce 1918.

V prostorách chudobince Jurovského působilo muzeum až do roku 1926. V tomto roce se novým správcem stal profesor kyjovského gymnázia Ludvík Kalus, jehož přičiněním se sbírky během let 1926 – 1928 postupně stěhovaly do budovy zámečku. V nových prostorách bylo muzeum pro veřejnost znovu otevřeno 20.5.1928. Profesor Ludvík Kalus byl správcem muzea až do roku 1955. Zasloužil se především o vybudování archeologické sbírky. Po roce 1955 působil v muzeu i nadále jako vedoucí studijní knihovny a současně jako konzervátor pro historické památky na kyjovském okrese.

O rozšíření sbírkového fondu se nemalou měrou zasloužil i muzejní a archeologický spolek, jehož činnost spadá do období od roku 1941 do roku 1952.

V roce 1953 se z muzea městského stává muzeum okresní. Vlivem nového územního uspořádání se kyjovské muzeum včleněno v roce 1964 jako pobočka do Okresního muzea v Hodoníně.

Do 70. let 20. století byly sbírky prezentovány návštěvníkům formou otevřeného depozitáře. V letech 1972 – 1974 proběhla generální oprava zámečku a sbírky byly instalovány do nových expozic. V roce 1975 se pro veřejnost otevřela expozice archeologická a etnografická, v roce 1978 pak expozice přírodovědná a v roce 1979 nakonec stálá výstava Kyjov v minulosti a dnes. V roce 1990 došlo k reinstalaci části etnografické expozice a k úpravě historické výstavy, která byla koncem 20. století přesunuta na chodbu v důsledku neustále se rozšiřující přírodovědné expozice, kam byly zařazeny nové zoologické přírůstky.

Od roku 1904 do dnešních dnů nashromáždilo několik generací muzejních pracovníků více než 40 000 sbírkových předmětů. Součástí sbírek je také cenná knihovna, jejíž základ tvoří vzácné tisky z 15. – 18. století, které původně patřily knihovně piaristického kláštera v Kyjově. Dnes čítá knihovna přes 15 000 svazků. Slouží hlavně pro studijní účely pracovníků muzea, ale nahlédnout do ní mohou i badatelé z řad odborné i laické veřejnosti.

Nová přístavba Vlastivědného muzea v Kyjově

Slavnostním přestřižením pásky ve středu 6. října 2010 v 17.30 hod. byla za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, starosty Kyjova Františka Lukla, zástupců projektového ateliéru Projektis, dodavatelské firmy MSO Kyjov a dalších oficiálních hostí i ostatních návštěvníků z řad veřejnosti oficiálně uvedena do provozu přístavba Vlastivědného muzea v Kyjově. Novostavba se nachází v sousedství budovy renesančního zámečku v Kyjově na Palackého ulici. Je v ní umístěno především technické a administrativní zázemí muzea: depozitáře, konzervátorská dílna, knihovna a pracovny odborných pracovníků muzea. Nové prostory tak nahradí dnes již nevyhovující depozitáře, uvolní se místnosti pro rozšíření stálých expozic v zámečku a muzeum také konečně získá víceúčelový sál pro pořádání přednášek a dalších akcí, který doposud zcela chyběl.

Reportáž ze slavnostního otevření budovy zde.

Slavnostní otevření přístavby v roce 2010

pristavba1.jpg (500x375, 74.19 KB)
pristavba2.jpg (500x375, 94.31 KB)
pristavba3.jpg (500x375, 81.03 KB)
pristavba4.jpg (449x600, 37.27 KB)

Rekonstrukce zámečku a nové expozice 2020

Další, tentokrát nejrozsáhlejší rekonstrukcí prošla budova v r. 2018, na jejímž financování se zčásti podílel také majitel zámečku - město Kyjov. Měnila se střešní krytina, restaurovala se sgrafita spolu s fasádou, vyměněná okna získala novou barvu tak, aby barevně ladila se sgrafity. Prokouklo také nádvoří muzea – dláždění navazuje na to současné před přístavbou muzea, je bezbariérové a za budovou čeká pro návštěvníky otevřený depozitář, kde jsou pod přístřešky umístěny rozměrné sbírkové předměty: velké pražiče na kávu z bývalého obchodu na náměstí, čert na vyorávání brambor, stroj na motání provazů z dílny kyjovského provazníka Ctibora Bayera atd. Pokud bude návštěvník z prohlídky unaven, může si odpočinout na venkovních lavičkách. Největší změny, pro veřejnost během rekonstrukce neviditelné, ale probíhaly uvnitř budovy.

Dnes je v zámečku moderní stálá expozice s interaktivními prvky, která byla otevřena dne 26. 6. 2020 s názvem MUSEUM PICTUM.

V přízemí budovy vstoupíte do přírody, která je rozdělena na prostor lesa, vinice, rybníku, nacházející se v okolí Kyjovska. Přízemí je také věnováno historii a osobnostem města a okolí. V patře překvapí návštěvníka expozice archeologie se zaměřením na významný objev hrobových nálezů germánského kmene Langobardů. V poslední části patra je pro návštěvníka připravena bohatá expozice lidové kultury s ukázkami lidových oděvů vybraných oblastí Kyjovska a historických předmětů.

V nové budově muzea se konají v průběhu roku krátkodobé výstavy, kurzy, předváděcí akce řemesel, přednášky a další kulturní akce.