III. ročník malířské soutěže Čarovné barvy země (2012/13)

Ve školním roce 2018/19 probíhá již IX. ročník soutěže.

 Podmínky IX. ročníku (2018/19) na prokliku ZDE.                                                                      

 

 

 Podmínky

III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže 

 

Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti a mládež.

Cílem soutěže je podpořit tvůrčí potenciál žáků a studentů a rozvíjet jejich výtvarnou, (především malířskou) tvořivost v úzké spojitosti s prostředím, v němž žijí. Soutěž je pokračováním projektu Malujeme barvami země, který byl v česko-rakouské spolupráci uspořádán v letech 2009/2010 a 2010/2011. Těchto ročníků se zúčastnilo celkem 600 žáků a studentů 30 základních a středních škol. Na tyto ročníky pak navázala soutěž pod názvem Čarovné barvy země, jež byla označena jako II. ročník. Do ní se pak zapojilo 14 škol s bezmála 140 žáky.

Předmět soutěže:

Předmětem soutěže jsou kolektivní malířská díla dětí a mládeže vytvořené přírodními jíly a z přírodních materiálů bez použití syntetických a jiných barev a pojidel.

Přihlásit se mohou děti a studenti základních a středních škol a nově také děti škol mateřských a studenti výtvarných oborů vysokých škol nejen z  České republiky, ale i ze škol v přilehlém příhraničí Bratislavského, Nitranského a Trnavského kraje Slovenské republiky. V souvislosti s blížícími se oslavami výročí 1150. let od příchodu soluňských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu je cílem zapojit školy především z Jihomoravského        a Zlínského kraje. V rámci soutěže proběhnou besedy pro pedagogy, semináře pro žáky      a školení pro pedagogy k práci se speciálními výtvarnými technikami malby přírodními jíly.

Organizace soutěže:

Vyhlašovatelem soutěže je Jihomoravský kraj.

Soutěž odborně a organizačně zajišťuje Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, (dále jen Masarykovo muzeum) prostřednictvím své pobočky Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památky.

Na soutěži se mohou podílet další spolupořadatelé.

Účastník soutěže:

Účastníkem soutěže mohou být autorské kolektivy nejméně tří, nejvýše však pěti dětí odpovídajících věkem, reprezentující mateřskou, základní, střední nebo vysokou školu, a to pod vedením svého pedagoga.

Věkové kategorie soutěže a témata:

            1. kategorie (5 až 8 let) – téma: Svět kolem nás (Otisk přírody)

            2. kategorie (9 až 11 let) – téma: Okouzlení přírodou (Pramen života)                

3. kategorie (12 až 15 let) – téma: Půda jako kronika (Patroni Evropy sv. Cyril a Metoděj)                                              

4. kategorie (16 až 19 let) - téma: Obrazy z dějin (Magnae Moraviae)     

            5. kategorie (20 až 26 let) – téma: Cyrilometodějský rok 2013 (Setkání kultur)

Anotace témat kategorií       

1. kategorie - Svět kolem nás (Otisk přírody)

Děti zkoumají přírodní struktury a život organizmů žijících v jejich okolí, vnímají panorama rodné krajiny a její malebnost, charakter a specifičnost. Své pocity se snaží promítnout do svého obrázku díla.

2. kategorie - Okouzlení přírodou (Pramen života)

Děti se zamýšlejí nad tím, co člověku příroda dává. Je nositelkou lidské obživy, zdrojem vody, surovin a to vše je potřeba chránit, stejně jako pestrou škálu živočichů a rostlinstva, jež jsou potěchou nejen našich očí, ale jsou také součástí koloběhu života a světa (potravní řetězec, střídání dnů, ročních období apod).

3.  kategorie - Půda jako kronika (Patroni Evropy  sv. Cyril a Metoděj)

Vnímání půdy jako zdroje a nositelky informací o našich dávných předcích, jejich způsobu života, radostech a strastech slovanských předků, kteří, stejně jako my, vytvořili cenné hodnoty pro následující generace. Mezi nejcennější z nich patří písmo (hlaholice) a rozvoj písemnictví ve staroslověnském jazyce, které u nás podnítili slovanští věrozvěstové sv. Cyril a sv. Metoděj. 

4. kategorie - Obrazy z dějin (Magnae Moraviae)  

Mezi nejvýznamnější epochy z počátků naší státnosti patří historie a období Velkomoravské říše a knížecího rodu Mojmírovců. Tématem prací této kategorie může být zamyšlení nad duchovními, dějinnými a kulturními přínosy historie, zejména velkomoravského období, nejen v souvislosti s regionem, z něhož pocházíme, ale také v souvislosti s územím a historií Byzantské a Francké říše, jenž byly ve své době zdrojem inspirace, kultury a vzdělání. Cílem práce je zachytit uměleckými prostředky atmosféru doby a prostředí.

5. kategorie - Cyrilometodějský rok 2013 (Setkání kultur)

Pro rok 2013, který je zasvěcen soluňských věrozvěstům, je vytvořena mimořádná soutěžní kategorie. Jejím hlavním tématem je tradice uctívání evropských patronů na území českých zemí a Moravy i u dalších slovanských národů. Obsahem děl může být nejen uvědomění si individuálních přínosů obou postav v oblasti písemnictví, zákonodárství, šíření křesťanství a přenosu kulturních vědomostí a znalostí z Byzantské říše, ale také současná společnost a její morální hodnoty vycházející z učení obou bratří. 


Přihlášení do soutěže:

Písemnou a závaznou přihlášku k účasti v soutěži podává za autorský tým pedagog prostřednictvím školy do 30. 11. 2012 organizátorovi soutěže. Přihlášky budou číslovány podle data přijetí. Maximální počet soutěžících skupin je 35. Organizátor zaregistruje v každé kategorii maximálně 7 soutěžících školních kolektivů.

 

Odborná příprava a materiální podpora:

Organizátor soutěže uspořádá pro pedagogy odborné školení ve výtvarných technikách.

Organizátor soutěže věnuje každému přihlášenému kolektivu zdarma jílovité barvy v 6 odstínech (bílá, žlutá, oranžová, modrá, zelená a šedočerná), v balíčku o hmotnosti 500 g.

 

Harmonogram soutěže:

1. vyhlášení soutěže Jihomoravským krajem,

2. uspořádání besedy pro pedagogy vedené pracovníkem organizátora soutěže na její téma v rámci přihlášené školy, do 30. 1. 2013,

3. uspořádání odborného školení pro práci s výtvarnými prostředky a technikami ve spolupráci s přizvanými lektory. Semináře, který se uskuteční do 28. 2. 2013, se mohou zúčastnit také pedagogové, kteří již mají se soutěží zkušenosti.

4. uspořádání semináře pro žáky do 31. 3. 2013 (lze uskutečnit již v rámci besedy do 30. 1. 2013),

5. termín odevzdání soutěžních děl do 30. 4. 2013. Současně s odevzdáním díla předá odpovědný pedagog konkrétní přihlášku na dodaném formuláři, dílo označí na zadní straně popiskou a text zašle na e-mailovou adresu organizátora soutěže (s.malikova@masaryk.info). Pracovníci Slovanského hradiště v Mikulčicích připraví předávací protokoly a smlouvy o roční výpůjčce děl, stejně jako se sami postarají o navrácení díla společně s jeho písemným protokolem,

6. hodnocení porotou se uskuteční do 24. 5. 2013,

7. organizátor soutěže předloží vyhlašovateli ke protokol s vyhodnocením soutěže a návrh poroty na ocenění prvních tří kolektivů v každé kategorii,

8. vyhlášení výsledků proběhne v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích dne 13. 6. 2013.

Rozsah, charakter a adjustace soutěžních děl:

a)  jeden autorský kolektiv může přihlásit max. pět soutěžních děl malovaných na plátně nebo podobném podkladu min. velikosti 30x30 cm a max. velikosti 100x70 cm;

b) díla (malba jíly) mohou být doplněna různými přírodninami (hlína, kamínky, semena, květy apod.), jejichž fixace na podkladu nesmí být provedena průmyslovými lepidly;

c)  hotová díla musí mít pevný rám či jinou konstrukci s háčky umožňující instalaci prací na výstavách aj.  prezentacích.

Porota soutěže:

Odborná porota má 5 členů a jmenuje ji vyhlašovatel soutěže. V čele poroty stojí předseda volený při první společné schůzce.

Informace k hodnocení soutěžních prací porotcům dodají pracovníci Masarykova muzea.

Vyhlašovatel také jmenuje porotce – náhradníka pro případ, že by některý z jmenovaných porotců nemohl práci vykonat.

Hodnocení soutěžních děl:

Porota hodnotí soutěžní malířská díla a navrhuje vyhlašovateli soutěže jejich ocenění. Soutěžní díla jsou porotě předkládána anonymně. Každý porotce navrhuje na ocenění minimálně pět výtvarných děl v každé kategorii. Každý porotce disponuje celkem 30 body, jež může maximálně udělit. O konečném pořadí rozhoduje získaný počet bodů od všech porotců. V případě, že stejný počet bodů získá několik děl, je pořadí stanoveno po vzájemné diskuzi a dohodě. Předseda poroty může uplatnit právo veta.

V každé kategorii lze ocenit díla první, druhou a třetí cenou. Některá cena může být udělena dvakrát, nelze však ocenit celkem více než tři díla v každé kategorii.

Ocenění:

Ocenění vítězným kolektivům bude předáno zástupcem vyhlašovatele během slavnostního vyhlášení v Mikulčicích. V každé kategorii budou oceněna 3 díla.

Organizátor soutěže oznámí v den vyhlášení také vítěze ceny publika pro 1 dílo ze všech kategorií s největším počtem hlasů.

Oceněná soutěžní malířská díla a případně další porotou doporučená díla budou publikována dle možností vyhlašovatele nebo organizátora soutěže. Všechna díla budou představena při slavnostním vyhlašování výsledků soutěže v Mikulčicích. Nejlepší díla budou vystavena v Hodoníně i na dalších místech Jihomoravského kraje v rámci putovní výstavy.

Vyhlašovatel má právo udělit na návrh poroty čestná ocenění vybraným soutěžícím kolektivům.

Závěrečná ustanovení:

Proti rozhodnutí vyhlašovatele není odvolání.

Kontakt:

Podmínky soutěže, přihlášky do soutěže a přihlášky děl jsou ke stažení na adrese www.masaryk.info v sekci Slovanské hradiště v Mikulčicích, odrážka Program pro školy a děti a na www.kr-jihomoravsky.cz v sekci Soutěže a výzvy.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE (.docx, 1003.86 KB)

Výtvarný seminář Čarovné barvy země

sál Evropa, 17.1.2013

DSC06855.JPG (800x449, 43.46 KB)
DSC06857.JPG (337x600, 30.21 KB)
DSC06864.JPG (337x600, 32.09 KB)
DSC06866.JPG (337x600, 24.46 KB)
DSC06861.JPG (800x449, 45.77 KB)
DSC06872.JPG (337x600, 31.43 KB)
DSC06870.JPG (800x449, 65.54 KB)