Nálezy z doby římské na ždánickém náměstí

ŽDÁNICE - 11.11. 2016

 V září 2016 naše muzeum provedlo archeologický dohled při rekonstrukci náměstí ve Ždánicích. Nejzajímavějším nálezem byl v prostoru před radnicí objekt č.1 z doby římské, narušený úzkou vodovodní rýhou. Patrně se jedná o sídlištní jámu zásobního, či odpadního charakteru. Lze předpokládat, že nejde o ojedinělý nález, a že se doklady tohoto osídlení v budoucnu objeví i v blízkém okolí, především pod domovní zástavbou. Z jámy se nám po usilovném vzorkování podařil získat soubor čítající 94 nálezů, kde převažuje keramika, méně jsou zastoupeny zvířecí kosti a ještě méně mazanice. Z typických zlomků keramiky můžeme vybrat např. okraj mísy s plastickým výčnělkem, okraj mísy s přesekávaným okrajem, výdutě nádob plošně zdobenými nehtovými vrypy, výduť nádoby zdobenou vícenásobnými rytými obloučky, výduť nádoby zdobenou rytou mřížkou a nebo třeba výduť nádoby zdobenou jemnými radýlkovými liniemi. Na území města se jedná teprve o první lokalitu z doby římské. Doklady germánského osídlení byly v minulosti objeveny ještě na dvou místech při okraji Ždánic. Jednak v místech bývalé cihelny - střepy z terry sigillaty. Druhé místo s nálezy z doby římské leží nad fotbalovým hřištěm. Ojedinělé nálezy zlomků keramiky z pozdního středověku se podařilo zachytit v jámě před farou a před školním hřištěm. Nejvíc bylo zlomků novověké keramiky, které dokládají intenzivní aktivity na ždánickém náměstí v 18. a 19. století. Navážkové horizonty souvisejí se Ždánickým potokem, který protéká skrz náměstí. Četné záplavy a eroze vedly k neustálému zpevňování obou potočních břehů. V prostoru před radnicí byl v druhé polovině 19. století zasypán potoční meandr a v následujícím století došlo dokonce k zatrubnění a k zakrytí části koryta Ždánického potoka.

FK

3.jpg, 608x600, 100.68 KB
4.jpg, 530x600, 81.46 KB
5.JPG, 800x529, 90.60 KB
6.JPG, 397x600, 49.16 KB
7.JPG, 793x600, 60.98 KB
8.jpg, 799x588, 45.89 KB
9.jpg, 747x600, 86.38 KB
10.jpg, 800x537, 47.67 KB
11.jpg, 800x440, 41.88 KB
12.jpg, 613x600, 64.66 KB
13.jpg, 675x600, 78.54 KB
14.jpg, 777x600, 79.97 KB
15.jpg, 665x600, 35.94 KB