Výzkum ulice Palackého v Kyjově – cesta

KYJOV - 28.08. 2014

Na stavbu kanalizace v ulici Palackého v centru Kyjova navazovala celková rekonstrukce ulice spočívající zejména ve výstavbě nové vozovky. Archeologický výzkum zde probíhal ve dnech 16.7. až 22.8. 2014. Stěžejní část zemních prací spočívala v odstranění konstrukce staré vozovky a v realizaci výkopu pro novou vozovku. Po odstranění dlažebních kamenných kostek došlo pomocí těžké mechanizace ke skrývce ca 40 cm. V této úrovni, v západní části ulice, se podařilo pomocí detektoru kovů objevit několik desítek drobných předmětů z barevných kovů. Vedle četných mincí a knoflíků se podařilo vyzvednout i pozlacenou ozdobu, svátostku, medaili, odznak, prstýnky nebo např. olověné plomby. Díky charakteru podloží, jež nevyhovovalo tlakovým zkouškám, bylo stavební firmou přistoupeno k dalšímu zahloubení, a to až do úrovně 90 cm. Jednalo se o jižní polovinu západní části ulice (od muzea směrem k náměstí). Zde došlo k narušení víc jak dvou desítek zahloubených objektů, které byly následně preparovány a dokumentovány. Zkoumaná plocha měla rozlohu 28 x 1,2 m (plocha A). V severní polovině západní části ulice investor změnil dosavadní postup zhutnění a místo pokračování ve výkopu zvolil variantu tzv. provápnění zeminy. Z tohoto důvodu byly v trase vytýčeny dvě zjišťovací předstihové sondy o rozměrech 6 x 2 m. Sonda 1 se nacházela před čp. 71/15, sonda 2  před domem čp. 67. V sondě 1 byl zachycen mohutný příkop, jehož dno leželo v hloubce 3 m pod současným terénem. V sondě 2 byla zachycena podzemní chodba, pravděpodobně loch. Při výzkumu se podařilo objevit téměř 30 zahloubených objektů datovaných pomocí keramiky do vrcholného a pozdního středověku. Jednalo se o dosud neznámý příkop, výrobní zařízení s pyrotechnickými aktivitami (pec - patrně potravinářská), zásobní a odpadní jámy. Z jednotlivých kontextů pochází velké množství zlomků keramiky, zvířecích kostí, předmětů z barevných kovů, ze železa a jiných materiálů. Ve výplních objektů se nacházelo množství archeobotanického materiálu, který nám po proplavení umožní rekonstruovat středověké přírodní prostředí a skladbu jídelníčku kyjovských obyvatel (zejm. zvířecí kosti). V sekundární poloze byly ojediněle nalezeny i lidské kosti, které patrně souvisí s nedalekým zaniklým hřbitovem kolem někdejšího kostela sv. Martina. Západní část Palackého ulice se nachází v místech původní návsi (potažmo hlavní komunikace) středověké vsi Kyjov, poprvé zmiňované k roku 1126. Četné zahloubené objekty vypovídají o intenzivním využívání veřejného prostranství a komunikace pro hospodářské účely ve 13. až 15. století. Po založení města v 16. století se v tomto prostoru ukládají pouze vrstvy a vyrovnávky související s komunikací (vozovkou). Někdejší náves se stává východním kyjovským předměstím.

FK

B1.jpg, 800x529, 98.94 KB
B2.jpg, 638x600, 39.27 KB
B3.jpg, 620x600, 36.59 KB
B4.jpg, 800x529, 102.47 KB
B5.jpg, 800x600, 96.78 KB
B6.jpg, 799x600, 118.87 KB
B7.jpg, 800x600, 92.62 KB
B8.jpg, 799x600, 105.62 KB
B9.jpg, 799x600, 113.20 KB
B10.jpg, 800x530, 49.07 KB
B11.jpg, 799x600, 116.17 KB
B12.jpg, 800x529, 96.49 KB
B13.jpg, 800x529, 81.57 KB
B13a DSCN5450nej.jpg, 591x464, 308.95 KB
B14.jpg, 800x530, 116.36 KB
B15.jpg, 800x529, 72.07 KB
B15.jpg, 800x529, 72.07 KB