Výzkum OÁZY v hodonínských Rybářích

HODONÍN - 01.08. 2014

V lednu 2014 proběhl archeologický výzkum při stavbě správní budovy, ubytovny a klubovny OÁZA v ulici Rybářská v Hodoníně. V základových rýhách byly zachyceny doklady středověkého a raně novověkého osídlení.

Nejstarší stratigrafickou jednotkou bylo písčité podloží. Nacházelo se v hloubce 50 – 60 cm pod současným terénem. Do podloží se zahlubovaly menší jámy převážně kruhovitého tvaru vyplněné šedým nebo šedohnědým hlinitým pískem. Podobnou skladbu měly také kulturní vrstvy. Jednotlivé kontexty obsahovaly četné archeologické nálezy převážně zlomkovitého charakteru. Jednalo se zejména o kuchyňskou a stolní keramiku vypálenou v redukčním i oxidačním prostředí. Některé zlomky obsahovaly i stopy různobarevných glazur. Na základě analogií lze artefakty a potažmo i samotné zahloubené objekty a vrstvy datovat do vrcholného středověku až raného novověku. Těsně nad písčitým podložím v tzv. půdním typu se ojediněle vyskytovaly i drobné zlomky pravěké keramiky, náležející zřejmě některé z kultur doby bronzové.

Pod zbořeným domem čp. 61 (OÁZA ) bylo zjištěno v jámě pro základovou patku zdivo z nepálených cihel. Zdivo lze zřejmě spojit se starší stavební fází domu čp. 177, který byl zachycen na mapě stabilního katastru z roku 1827. V blízkosti zdiva se nacházel zásyp s množstvím fragmentů spálených hliněných omazů a s uhlíky. Zřejmě se jedná o pozůstatky středověkého dřevohliněného domu, který zanikl požárem. Jelikož tento kontext ležel již pod úrovní základové spáry novostavby, nebyl ohrožen, a tudíž dál nezkoumán. Při detektorovém průzkumu vyvezené zeminy a stěn výkopů bylo objeveno množství kovových artefaktů, jejichž chronologické zařazení je většinou problematické. Za zmínku ovšem stojí pěkná bronzová zdobená přezka, patrně z pozdního středověku, či raného novověku. A zejména drobná stříbrná mince. Jedná se o trojník z let 1688-1705.

Místní část Rybáře byla v minulosti samostatným ostrovem, kde se koncentrovalo osídlení již od pravěku od mladší doby bronzové, což potvrdily archeologické výzkumy z posledních několika let. Po pravěkém osídlení jsou v Rybářích doloženy aktivity z mladohradištního období, kdy se zde etabluje předhradí přemyslovského hradu. Výzkumem byly objeveny nálezy postihující také mladší období. Nejpozději od 13. století zde můžeme předpokládat kontinuální osídlení až do dnešních dnů. Na parcele ve středověku stály dvě zemědělské usedlosti, k nimž náležely zahloubené objekty a kulturní souvrství, dokumentované výzkumem. Objevené artefakty nemalou měrou doplní a obohatí naše znalosti o hmotné kultuře ve středověkém a raně novověkém Hodoníně.

 

FK

1.jpg, 348x340, 60.17 KB
2.jpg, 607x600, 55.48 KB
3.jpg, 800x530, 143.65 KB
4.jpg, 800x530, 113.69 KB
5.jpg, 397x600, 40.42 KB
6.jpg, 800x530, 199.00 KB
7.jpg, 616x600, 37.99 KB
8.jpg, 800x465, 95.61 KB
8a.jpg, 800x499, 99.01 KB