Archeologický výzkum u kostela Nanebevzetí P. Marie v Mikulčicích

MIKULČICE - 04.10. 2013

 Archeologický výzkum byl vyvolán rekonstrukcí fasád, odvlhčením a odvodněním kostela. První poznatky se ukázaly již po osekání vnějších omítek celého chrámu, kdy bylo možné sledovat jeho stavební vývoj. Větší část lodi i presbytáře obsahovala ve své hmotě vysoké „buchtovité“ cihly gotického stáří. V lodi byla po obou stranách patrná zazděná dvojice  úzkých gotických oken s lomeným obloukem. Tyto okna dnes opět zakryla nová fasáda. Rovněž došlo k zjištění, že původní boční vstup do chrámové lodi se nacházel blíž jihozápadnímu nároží. Po zaklenutí lodi v 18. století musel být vstup posunut z důvodu výstavby pilíře. Za zmínku stojí i dochovaný relikt původní raně barokní, či renesanční omítky s tmavě šedou malbou.

Z archeologického hlediska jsou zásadní především výkopy lemující kostel, které v celé šíři obnažily jeho základy. V případě lodi s presbytářem a starší přizděné sakristie se jednalo o kamenné zdivo. Je možné, že kámen pochází z některého velkomoravského kostela z nedalekého hradiště. Základové zdivo respektuje více, či méně linii nadzemního zdiva, až na jihovýchodní nároží lodi, kde vystupuje až o 75 cm. Jedná se o zesílení základu štítové zdi v místech, kde terén klesá. Zdá se tedy, že předpokládaný třináctostoletní kostelík měl stejný půdorys lodi i presbytáře, jako ten následný cihelný. U věže a mladší sakristie použili stavitelé základové zdivo cihelné. Velkým překvapením bylo objevení cihelné stavby pod mladší sakristii. Zřejmě se jedná o tzv. karner neboli kostnici, sloužící k uskladnění kostí. Jistotu však budeme mít až při případných úpravách podlah uvnitř kostela.

Výkopy kolem kostela a zejména předstihová sonda pro retenční nádrž odhalily celkem 27 lidských kosterních pozůstatků ležících v anatomické poloze. Jen v několika málo případech se jednalo o úplné lidské skelety, většinou šlo o části koster narušených vlivem intenzivního způsobu pohřbívání. Rovněž etážový způsob pohřbívání dokládají minimálně 3 úrovně pohřbů nad sebou. Zemřelí byli do hrobů vkládání výhradně v dřevěné rakvi, ze kterých se ojediněle dochovaly zbytky dřev a zejména četné železné kované hřebíky s křídlovou hlavicí, typické „rakváky“. Z oděvů se podařilo zachránit drobné spínky z barevného kovu a v jednom případě dokonce pětici barokních bronzových knoflíků, které měla žena v oblasti hrudníku. Asi nejzajímavějšími hrobovými nálezy jsou přídavky, které příbuzní často vkládali zemřelému do rakve. Našly se pozůstatky růžence složeného ze skleněných a kostěných korálků, tři svátostky, odznak bratrstva a především dvě drobné stříbrné mince, které měli zemřelí uloženy vždy v oblasti prstních článků pravé ruky.  Jedná se o tzv. obolus mrtvých, který byl zemřelému vkládán do ruky nebo do úst. Předběžně se jedná o drobné mince z 16. až 17. století. Jedna z nich pochází z ražby císaře Rudolfa II. Tento zvyk souvisí s antikou, tehdy se obolus dával zemřelému pro převozníka Charóna na řece Styx. Křesťané zvyk převzali a minci používali jako peníz pro sv. Petra. Od 13. století zvyk postupně mizí a jen ojediněle se vyskytuje i v mladších obdobích. Mikulčické novověké oboly jsou proto důležitým dokladem pohřebního ritu a také výborným datačním prostředkem.

V jednom místě při severní straně chrámové lodi se podařilo objevit poměrně rozsáhlou deponii přepálených lidských kostí. Vedle kostí zde ležely i torza keramických nádob, také se znaky velmi silného žáru. Vysvětlením takto nepietního zacházení s lidskými ostatky může být zhoubný požár, který mohl zachvátit dřevěnou zvonici. Zvonici písemné prameny zmiňují jako samostatně stojící stavbu někde na hřbitově. 

Nálezy se v současné době laboratorně ošetřují, umývají a evidují. Lidské kosti budou podrobeny antropologickému rozboru. Zjistíme tím poprvé skladbu  mikulčických obyvatel v 17. a 18. století, především pohlaví, jejich výšku, dožitý věk, případné nemoci nebo příčiny úmrtí. Po zpracování a analýzách budou nálezy uloženy v depozitářích Masarykova muzea v Hodoníně.

A na závěr je nutno uvést ještě jeden postřeh, který si snad ani místní nemusí plně uvědomit. Současný oplocený pozemek kolem kostela s řadou stromků a vzrostlých stromů nepředstavuje vymezení tehdejšího hřbitova, ale jen jeho část. V baroku měl hřbitov rozlohu téměř dvojnásobnou. Zasahoval pod obě sousední komunikace a částečně i pod budovu současné školy. Věříme, že Mikulečtí ocení nejen nádhernou novou fasádu svého kostela, ale i nové archeologické nálezy a poznatky, které obohatí a doplní místní historii. Samotný kostel řadíme navíc k několika málo dochovaným gotickým památkám na území hodonínského okresu.

 FK

Celkový pohled na kostel po odstranění omítky. (800x529, 70.49 KB)
Druhotně zazděný vstup do kostela. (800x529, 79.75 KB)
Detail renesanční/raně barokní omítky s malbou. (800x529, 64.17 KB)
Základové zdivo lodi. (800x529, 93.11 KB)
Základové zdivo lodi a přilehlé hroby. (397x600, 52.71 KB)
Základové zdivo lodi a věže. (800x529, 67.23 KB)
Detail zesílení základu štítové zdi. (800x529, 69.97 KB)
Cihelný základ věže. (800x529, 69.62 KB)
Stavba pod sakristií (kostnice/karner?). (800x529, 61.81 KB)
Cihelný základ věže. (800x529, 74.56 KB)
Zahájení sondáže. (800x529, 107.68 KB)
První hrobová úroveň v sondě. (800x529, 79.67 KB)
Poslední hrobová úroveň v sondě. (800x529, 77.09 KB)
Dětská kostra v sondě. (800x529, 59.64 KB)
Detail růžence u zemřelého v sondě. (800x529, 88.67 KB)
Hrob při "staré" sakristii. (757x501, 408.45 KB)
Kostra ženy s knoflíky a svátostkou. (800x529, 56.76 KB)
Hrob při "staré" sakristii. (397x600, 57.69 KB)
Pracovní foto. (397x600, 51.06 KB)
Dětská kostra v sondě. (800x529, 59.64 KB)
Kostra ženy s knoflíky. (800x529, 93.67 KB)
Detail knoflíků. (800x529, 46.08 KB)
Obolus při vyzvednutí. (800x529, 45.10 KB)
Oba stříbrné oboly po konzervaci. (800x600, 53.38 KB)
Svátostka s otisky tkaniny. (800x529, 46.40 KB)
Barokní odznak bratrstva - před konzervací. (800x530, 56.66 KB)
Barokní svátostka v terénu. (800x529, 50.06 KB)
Stejná barokní svátostka v detailu - před konzervací. (800x529, 38.49 KB)
Další svátostka "in situ" (800x529, 69.64 KB)
Detail stejné  svátostky - před konzervací. (800x529, 34.44 KB)
Deponie přepálených lidských kostí. (800x529, 113.57 KB)
Přepálené zlomky keramiky v deponii lidských kostí. (800x529, 81.50 KB)
Pracovní foto. (800x529, 93.63 KB)
Pracovní foto. (800x529, 81.45 KB)
Pracovní foto. Terénní dokumentace. (397x600, 50.99 KB)
Pracovní foto. (800x529, 91.76 KB)
Pracovní foto. (800x529, 103.15 KB)
Pracovní foto. Preparace. (800x529, 72.25 KB)
Exkurze místní základní školy. (800x529, 104.86 KB)