Objev nové keltské osady nad Prušánkou

ČEJKOVICE - 12.07. 2010

     Při jižním okraji obce Čejkovice se v současné době staví nová fotovoltaická elektrárna. V rámci stavby probíhá od konce června dnes již nezbytný archeologický dozor. Po prohlédnutí stovek metrů výkopů pro elektrické kabely, na ploše přesahující úctyhodných 5 hektarů, se první nálezy nacházely pouze v dolní části plochy. Zde se podařilo přibližně 100 metrů od potůčku Prušánka zachytit stopy pravěkého sídliště. Podle nálezů je možné nově objevenou osadu datovat do doby laténské, která je spojována s kulturou, jejímiž nositeli byli v letech 400 - 50 před Kristem historičtí Keltové.
     Bagr zde postupně narušil 15 větších i menších objektů, převážně neurčitelných jam. Po dokumentaci a zaměření jsme se ve dvou případech pokusili zjistit o jaké stavby se jedná, a to pomocí plošného odkryvu.
     Objektem č. 3 byla samostatně stojící zahloubená pec jednoduché konstrukce s výmazem. Topeniště pece s charakteristickým sytě červeným zbarvením od ohně mělo průměr přes jeden metr. Pec mohla být potravinářská, rozhodně se v ní nezpracovávaly kovy, ani nesloužila k výpalu keramiky. Zajímavostí zde byly jamky po sloupech, které mohly nést nějaký lehčí přístřešek. Z nálezů na dně pece lze zmínit velké torzo rozbitého hrnce.
     Druhou narušenou památkou byl objekt č. 8. Zde se jedná o rozsáhlé zahloubené obydlí. Archeologové tomuto typu stavby říkají zahloubená chata, či jednoduše polozemnice. V našem případě se nejedná o stavbu s běžným pravidelným obdélným půdorysem, ale o vcelku netradiční útvar s rozměry 6 x 5 metrů. Součástí polozemnice byla i sedlová střecha, ze které se dochovaly pouze jámy po sloupech nesoucí krov. Černý zásyp interiéru domu obsahoval stovky střepů i torza nádob, které Keltové vyráběli novou moderní technologií, a to pomocí hrnčířského kruhu. Do keramického těsta přidávali rovněž velké množství grafitu. Ze zajímavých nálezů lze jmenovat např. tři keramická kolečka s otvorem, masivní přeslen, zajímavou rytou a kolkovanou výzdobu na keramice a zejména velké množství zvířecích kostí, svědčících o vysoké konzumaci masité stravy čejkovických Keltů. V malém množství se podařilo nalézt i železo, které náleželo v té době k vzácnému a nedlouho používanému materiálu. Jednalo se o prozatím neurčitelné předměty, v jednom případě může jít o část spony z oděvu. Zajímavý je zde i četný výskyt metalurgické strusky, který možná nalezenému obydlí přisoudí i výrobně-řemeslnické aktivity.
     Keltové si potok Prušánku oblíbili vícekrát. Řada dalších osad lemovala ji a její přítoky, přičemž ta nejbližší se nachází ve vzdálenosti pouhých 800 metrů. Do mapy keltského osídlení Moravy, čítající dnes již přibližně 500 sídlišť, si můžeme zaznačit další jistě významnou osadu.
 

Porušená pec s výplní topeniště., 800x600, 103.91 KBPorušená pec s výplní topeniště.
Topeniště pece po vybrání zásypu., 800x600, 97.86 KBTopeniště pece po vybrání zásypu.
Pracovní snímek., 800x600, 127.00 KBPracovní snímek.
Polozemnice v pohledu od severovýchodu., 800x600, 116.88 KBPolozemnice v pohledu od severovýchodu.
Polozemnice v pohledu od severozápadu., 800x600, 107.02 KBPolozemnice v pohledu od severozápadu.
Pracovní snímek., 800x600, 92.94 KBPracovní snímek.
Torzo nádoby a keramické kolečko., 800x600, 103.33 KBTorzo nádoby a keramické kolečko.
Keramická kolečka a přeslen., 800x600, 134.57 KBKeramická kolečka a přeslen.
Výzdoba na keramických střepech., 800x600, 126.67 KBVýzdoba na keramických střepech.
Detail strusky., 800x600, 97.45 KBDetail strusky.
Výzdoba na keramickém střepu., 800x600, 65.84 KBVýzdoba na keramickém střepu.
Dolní čelist koně., 800x600, 106.82 KBDolní čelist koně.