Archeologický výzkum v Mikulčicích

MIKULČICE - 22.07. 2009

     V dopoledních hodinách posledního červnového dne letošního roku byl objeven v Mikulčicích zaniklý středověký sklep. Stalo se tak na parcele č. 19  při archeologickém dozoru nad výkopovými pracemi pro rodinný dům manželů Svobodových z Hodonína. Parcela se staveništěm se nachází na návsi, přímo naproti kostela Nanebevzetí Panny Marie.  Sklep byl dokumentován na řezu a částečně i v ploše. Jeho dno se nacházelo až v hloubce více jak tři metry pod současným terénem. Zánik sklepa a jeho nadzemní části, která se při požáru zřejmě do něj zřítila, je kladen na základě většího množství zlomků keramických nádob  do pozdního středověku, tedy někam do 14. nebo 15. století. Vyloučit nelze ani dobu husitských válek a válek z konce 15. století s uherským králem Matyášem Korvínem, které Mikulčice a okolní vesnice silně poznamenaly. V zásypu sklepa se vedle keramiky našly i zuhelnatělá dřeva, ze kterých byl sestaven strop, případně stěny nadzemní části sklepa. Z počtu letokruhů snad zjistíme, kdy byla nadzemní část sklepa postavena. Impozantní byly také žárem vypálené hliněné omazy dřevěných stěn a stropu. Nad sklepem majitel skladoval obilí, jehož zuhelnatělé obilky se rovněž dochovaly v zásypu sklepa ve velkém množství.
     Dne 7. července stavební firma provedla skrývku novodobých návozů, zejména po demolici předchozího domu. Vznikla tak plocha o velikosti 12 x 10 metrů, na které mohl být prováděn archeologický výzkum formou plošného odkryvu. Výzkum provádí Masarykovo muzeum v Hodoníně a od 17. července se na výzkumu podílí rovněž Archeologický ústav v Brně - pracoviště Mikulčice.  Již po prvním začištění skryté plochy se podařilo objevit přes šedesát různě velkých jam a jamek středověkého a raně novověkého stáří, které jsou pozůstatkem čilého stavebního ruchu na dvoře významné mikulčické usedlosti. Jsou to jámy po sloupech, kůlech, po jakémsi oplocení, dále se v několika jamách našly kusy mazanice s otisky prutů a i samotné zuhelnatělé pruty, kterými mohl být vypleten například štít domu. V některých jámách se nacházely opět zuhelnatělé obilky a další různá semínka, ze kterých se po následných botanických analýzách bude moci určit, co středověký mikulčický sedlák pěstoval za plodiny na polích a následně uskladňoval ve svém domě. Zvlášť charakteristické jsou dále větší kusy keramických nádob ze 13. století, s výzdobou a  se značkami na jejích dnech. Jsou zde ve zlomcích doloženy poháry z Loštic, které byly v 15. a 16. století velmi oblíbené po celé střední Evropě. Na střepech je patrný pro ně tak typický povrch pokrytý puchýřky. Nalezeny byly také zvířecí kosti, z těch zajímavější lze jmenovat především čelist prasete, či zuby koně. Ve starších vrstvách, do kterých byly zahlubovány jámy ze 13. století a z mladších období, je nacházena keramika již raně středověkého  a dokonce i pravěkého stáří. V jedné jámě byly nalezeny velké kusy keramických nádob, krásný zdobený keramický přeslen (součást přeslice k spřádání nití) a kosti z končetin kohouta. Prozatím nejsou nálezy z této jámy přesněji datovány, může se jednat o raně středověké nebo i pravěké období, kdy se zde rozkládalo sídliště. Druhý, tentokrát kamenný, přeslen byl nalezen těsně nad podložím, které je zde tvořeno žlutým pískem. Prozatím pouze z kulturní vrstvy jsme získali několik zlomků krásně zdobených stěn nádob z období Velkomoravské říše a z doby snad i před jejím vznikem. Jedná se o svazky rytých rýh a několikanásobných vlnic. Také Keltové  pobývali na zkoumaném pozemku, po nich se zde dochovaly opět zlomky zdobených keramických nádob s vysokým obsahem grafitu - tuhy. Podobné zlomky se našly i u nedalekého kostela, kde byly v minulosti objeveny také středověké hroby již ze 12. a 13. století.
     V severozápadní části zkoumané plochy byl objeven ještě druhý sklep, opět zaniklý při požáru. V jeho výplni se vedle charakteristických omazů s otisky našly i "seškvařené" kusy skloviny, což vypovídá o vysokém žáru, který postihl usedlost. Sklep byl výkopem pro novostavbu domu narušen jen minimálně, jeho průzkum čeká až na budoucí generace archeologů, do té doby bude skryt pod novostavbou garáže.
     Archeologický výzkum probíhá i nadále. Již nyní máme stovky kusů a kilogramů nálezů, které se rovnou laboratorně ošetřují a po odborném vyhodnocení budou uloženy v depozitářích Masarykova muzea v Hodoníně. Při výzkumu je vedena kresebná a především fotografická dokumentace, vše je podrobně výškopisně a polohopisně zaměřováno. V následujících dnech jsou očekávány další nálezy z těch nejnižších úrovních, které doloží nejstarší fázi osídlení na parcele.
     Výzkum je pro obec Mikulčice významný hned z několika důvodů. Předně se jedná o plošný odkryv vesnické parcely, který je v obci teprve prvním, a i v rámci České republiky jde o jeden z mála případů, kdy bylo možné zkoumat zázemí původně středověké usedlosti v rámci žijící vesnice. Také oba sklepy zaniklé v pozdním středověku jsou v Mikulčicích novinkou.
     Manželé Svobodovi mohou být právem hrdí na to, že výstavbou svého domu přispěli nemalou mírou k poznání historického a prehistorického osídlení na území obce Mikulčice, která stála v posledních desítkách let neprávem ve stínu stejnojmenného slovanského hradiště.

 FK
 
DSCN1530.jpg, 800x600, 76.08 KB
DSCN1687.jpg, 800x600, 113.37 KB
DSCN1252.jpg, 800x600, 69.07 KB
P7090065.JPG, 800x600, 95.47 KB
P7080051.JPG, 800x600, 108.60 KB
DSCN1499.jpg, 800x600, 81.81 KB
DSCN1743.jpg, 800x600, 85.32 KB
DSCN1531.jpg, 800x600, 72.39 KB
DSCN1788.jpg, 800x600, 58.30 KB
DSCN1773.jpg, 800x600, 66.69 KB
PICT0008.jpg, 800x600, 73.96 KB
DSCN1784.jpg, 800x600, 51.55 KB
DSCN1488.jpg, 800x600, 60.51 KB
DSCN1801.jpg, 800x600, 76.11 KB