Archeologický výzkum v Čejkovicích pokračuje

ČEJKOVICE - 13.04. 2009

       Výkopy pro novou kanalizaci již čtrnáct dní hlásí pouze negativní archeologická zjištění, zato však výkop pro kabel NN odhalil několik významných objevů. Po narušení několika hrobů ze závěrečné fáze existence hřbitova u kostela sv. Kunhuty se v poslední březnový den podařilo prozkoumat středověký sklep v místech proluky významného čejovického domu, přímo naproti sakristie. Sklep zanikl zřejmě násilným způsobem při požáru způsobeném živelnou katastrofou nebo při vojenském útoku někdy během 14. a 15. století. Sklep měl oválný půdorys o velikosti 2 x 4 m, dno leželo v hloubce přes tři metry od současného povrchu. Vstup se nacházel na severovýchodě a tvořila ji vstupní šíje s osmi dochovanými schody vyhloubenými do podloží. Zásyp sklepa obsahoval mnoho vrstev s četnými zlomky a torzy keramických nádob, spolu s mazanicí (hliněný omaz dřevěných konstrukcí jako např. srubu), zvířecími kostmi a s několika vrstvami spáleného dřeva, plev a zuhelnatělého archeobotanického materiálu. Následné analýzy mazanic a botanických makrozbytků nám umožní zjistit intenzitu žáru a zejména rekonstruovat vegetaci v pozdně středověkých Čejkovicích.

      Další skupina objektů byla objevena v úterý 7. dubna v parčíku s vinařským lisem severovýchodním směrem od kostela. Zelená plocha vznikla v minulém století po demolici tří domů na historických parcelách. Ve výkopu širokém šedesát centimetrů a dlouhém pouhých padesát metru byly zachyceny dvě pozdně středověké odpadní jámy, jedna pravěká sídlištní jáma z doby bronzové, raně středověký kostrový hrob, superpozice dvou sklepů, základy staré čejkovické radnice s požárovým horizontem a destrukcí několika pozdně barokních kachlů z kachlových kamen.
      Středověké jámy, patrně s odpadní funkcí, byly zkoumány pouze v jejich horních partiích.  K dnešnímu dni máme ve středu Čejkovic zmapováno již šest takovýchto objektů. Pravěká jáma z doby bronzové, snad již z únětické kultury, je již pátým pravěkým sídlištním objektem nalezeným v posledních letech v centru městečka na ploše cca 100 x 100 m. Pravěká osada zemědělců se na levém břehu Prušánky rozkládala již před čtyřmi tisíci let. Pravěká kulturní vrstva sytě černé barvy s několika pravěkými střípky, z nichž některé mají znaky slovanské keramiky, se nacházela také v blízkosti objeveného sklepa se schody. Dokladem o slovanském, přesněji raně středověkém osídlení Čejkovic je i nalezený kostrový hrob. Hrob s kostrou dospělého muže západovýchodní orientace se nacházel v hloubce 160 cm pod současným terénem, přímo pod pozdější budovou radnice. Kostra byla značně porušená nepříznivými půdními podmínkami. Po pravé straně kostry, v místech kolena ležely drobné železné přídavky tvořené ocilkou, dýkou, přezkou a dvěma hroty. Původně se celý soubor pravděpodobně nacházel v nedochovaném váčku s opaskem uloženém vedle zemřelého.
      Významným nálezem situovaným vedle domu čp. 78, kde se do poloviny 20. století nacházela čejkovická radnice, byl objev superpozice dvou sklepů/suterénů. Starší sklep byl pouze vhloubeny do podloží a měl z jihozápadní strany vstupní šíji tvořenou pouze šikmou plošinou. Podobné vstupy do sklepů zachytili archeologové ze spol. Archaia Brno minulý týden ve Svatobořicích. Z čejkovického sklepa se podařilo prozkoumat pouze vstupní šíji, jelikož vlastní sklepní prostor byl narušen mladší stavbou. Ze stratigrafických vztahů je zřejmé, že šíje zanikla a musela bát vybudována v jiných místech. Samotný sklep zaniká násilně požárem ve 14. nebo 15. století. Dokladem jsou mohutné spálené omazy s otisky srubových konstrukcí nadzemní části sklepa, potažmo domu, který se nacházel nad ním. Snad ještě v pozdním středověku nebo někdy na počátku novověku je na stejném místě vybudován sklep nový, tentokrát klenutý, zděný z kamenů, pojený na pevnou vápennou maltu. Jeho rozměry byly přibližně 10 x 4 m, dno se nacházelo v hloubce přes tři metry pod terénem. Sklep byl funkční ještě v první polovině 20. století. Oba sklepy se nacházely pod ulicí před uliční čárou a měly bezpochyby vztah k objektu staré radnice (st.p.č. 93). V obnažených základech radnice byl shodou okolností nalezen pěkně opracovaný pískovcový článek s čtvercovým otvorem, do kterého byl původně osazen pravděpodobně železný kříž. Po zániku nedalekého hřbitova kolem kostela mohl být druhotně použit do základů. Posledním a nejmladším nálezem je požárový horizont s mazanicí a se zuhelnatělým dřevem, nad kterým je mocná vrstva s velkým množstvím kachlů z kachlových kamen. Kachle půjdou slepit a budeme moci rekonstruovat  snad i celá kamna, kterých zde bylo několik. Kachle s vegetabilními motivy jsou jak neglazované se slídou, tak i s barevnou glazurou. Požárový horizont představuje některou z katastrof v 18. a 19. století, snad jím byl poslední zhoubný požár v roce 1778.
      Systematické sledování výkopů pokračuje i nadále s tím, že archeologické dozory snad odhalí další zajímavé nálezy, kterými obohatíme zajímavé dějiny Čejkovic, které se právem pyšní bývalou rezidencí největšího a nejmocnějšího křesťanského rytířského řádu středověku, kterým byl Řád templářů.                                                                                                                                                                                   
FK