Šest set let staré nálezy objeveny v centru Hodonína

HODONÍN - 15.02. 2009
     V druhém únorovém týdnu vydalo hodonínské podzemí další doklady o intenzivním osídlení města v pozdním středověku. Za extrémního počasí byla prováděna dokumentace historického souvrství, které narušila rekonstrukce kanalizace v ul. Komenského. Již na sklonku loňského roku byly zahájeny stavební práce ve východní části ulice. Zde se nacházely pouze novodobé zásypy. V letošním roce se stavební práce přesunuly na opačný konec ulice do míst, kde probíhá ulice Dobrovolského. Zde již v minulosti došlo k narušení původních historických vrstev četnými výkopy pro inženýrské sítě, leč jim nebyla archeology věnována žádná pozornost.
     Před několika dny odkryla lžíce bagru  prakticky jen ostrůvek s původními vrstvami, okolí již bylo v minulosti zničeno předchozími výkopy pro potrubí a kabely. Na severní stěně pak bylo možné dokumentovat v délce 3,5 m profil, který dokládal vývoj ulice od počátků města až do současnosti (obr. 1-4). V hloubce 160 cm pod současnou vozovkou se nacházelo písčité podloží, ve kterém se rýsovala padesáti centimetrová prohlubeň, v níž byl nalezen pouze jeden drobný středověký střípek a zvířecí kost. Pak následovala vrstva s několika desítkami zlomků středověkých nádob i s výzdobou v podobě vlnic, dále zvířecí kosti, včetně čelistí a několik zlomků mazanice. Soubor nálezů spadá do pozdního středověku, snad někam kolem roku 1400. V hloubce 140 cm následoval komunikační horizont, jakési zpevnění povrchu hrudkami metalurgické či kovářské strusky a kusů mazanice (obr. 7). Nejde o klasickou dlažbu, doloženou zde až počátkem 20. století, ale patrně o místní úpravu cesty, která byla vždy za dešťů velmi rozbahněná. V této deseticentimetrové vrstvě uvízla i poměrně mohutná silně zkorodovaná koňská podkova (obr. 8). Datovat tento horizont i následující písčitou vrstvu lze někam na sklonek 15. století. Další vrstva měla opět komunikační charakter, tvořily jí zlomky cihel, mazanic a zvířecích kostí spolu s keramikou, kterou je možné tentokrát datovat do raného novověku, přesněji do první poloviny 16. století. Následující mohutná vrstva obsahovala již nálezy z mladšího novověku a celou situaci uzavírala současná asfaltová vozovka.
     Profil z Dobrovolského ulice je zajímavý hned z několika hledisek.
- Jednak můžeme dokumentovat cestu, jejíž počátky spadají do středověku, na jejím příčným řezu. To je dosud pro Hodonín ojedinělý případ. V minulosti byly archeologicky sledovány většinou výkopy probíhající ulicemi podélně, jako například naposledy v loňském roce na Masarykově náměstí a na Národní třídě, kde byl zdokumentován sice 300 m dlouhý profil, ale žádný příčný řez ulicí.
- Dále je třeba vyzvednout, že se jedná pouze o druhý pozitivní archeologický nález v Dobrovolského ulici. Ten první proběhl teprve před dvěma lety, kdy se ve výkopu pro kanalizační přípojku před budovou střední školy čp. 126/6 podařilo zachytit také souvrství z pozdního středověku.
- Posledním přínosem je nález výše zmíněné prohlubně, jejíž dno se nacházelo v hloubce až 2,2 m pod terénem. Zatím jen hypoteticky můžeme uvažovat o jakési středověké strouze, kterou mohly protékat splašky, jichž se měšťané běžně zbavovali jednoduchým vyléváním z oken. Jasné důkazy prozatím nemáme, snad budoucí archeologické průzkumy ulice ji prokážou, případně vyvrátí.
- Také zmíněná struska se v posledních letech stává pro středověký Hodonín typická. Její nálezy se podařilo nalézt jak na Masarykové náměstí, tak i v dolní části Národní třídy.
 
     Záchranný archeologický výzkum bude probíhat i nadále při výkopech v samotné Komenského ulici. I když se jedná o výkopy v již jednou kopané trase, nelze vyloučit, že se podaří objevit další zajímavé doklady historie Hodonína. Jako příklad slouží právě tento výše popsaný objev.
FK
1 Celkový pohled na profil od jihovýchodu, 255x340, 22.62 KB1 Celkový pohled na profil od jihovýchodu
2 Celkový pohled na profil z Komenského ulice, 255x340, 23.92 KB2 Celkový pohled na profil z Komenského ulice
3 Detail profilu od jihu, 340x255, 20.34 KB3 Detail profilu od jihu
4 Kresba profilu, komunikační horizont ze středověku (1)     a z raného novověku (2), 340x250, 12.56 KB4 Kresba profilu, komunikační horizont ze středověku (1) a z raného novověku (2)
5 Zlomky středověkých keramických nádob z vrstvy 08, 340x255, 20.66 KB5 Zlomky středověkých keramických nádob z vrstvy 08
6 Středověké zvířecí kosti z vrstvy 08, 340x229, 20.54 KB6 Středověké zvířecí kosti z vrstvy 08
7 Struska z vrstvy  07, konec 15. století, 340x241, 22.26 KB7 Struska z vrstvy 07, konec 15. století
8 Podkova z vrstvy  07, konec 15. století, 300x340, 20.48 KB8 Podkova z vrstvy 07, konec 15. století