Archeologické nálezy z průzkumu ulice

HODONÍN - 02.11. 2008

     Archeologický výzkum při stavbě kanalizace pokračuje i na Národní třídě. Zde probíhá dozor při výkopových pracích a následná soustavná dokumentace již od 6. října 2008. Výkop vycházející z náměstí bude ukončen v prostoru hlavní světelné křižovatky. V jižní polovině ulice byla na profilech dokumentována stratigrafie kulturní vrstev a komunikačních horizontů, které se na písčité podloží ukládaly od vrcholného středověku až do současnosti. Na počátku Národní třídy se podloží nacházelo v hloubce 110 cm pod současným terénem, lidé se zde ve středověku pohybovali o více než metr níž než je tomu dnes. Ulice se tedy postupně zvedala díky různým navážkám, ve kterých byly nalezeny zlomky malých rozšlapaných střípků, spoustu zvířecích kostí, také struska, různé železa, např. podkovy. Jako významný nález lze jmenovat zejména zdobenou kostěnou rukojeť, snad z nože, či břitvy. Některé nálezy náleží ještě středověku, větší část časově spadá již do raného novověku. V ploše se nacházelo několik kůlových či sloupových jamek, které bylo možné dokumentovat jen na stěnách výkopu. Postup stavby a její okolnosti zde totiž neumožnily provést předstihový výzkum, tak jako tomu bylo na náměstí.

       Velké překvapení však bylo zjištěno v severní části ulice, zhruba od vchodu do restaurace Švihák, kde výkop protnul a narušil jámu, jejíž dno se nacházelo v hloubce až 4 m pod současným terénem. Jáma prozatím není datována.

       Po třiceti metrech, tj. před domem č. 15 byla opět narušena jáma, tentokrát již datovaná do období pozdního středověku (14. - 15. století). Po dohodě se stavební firmou provádějící výkopové práce byl následující úsek zkoumán v předstihu. Během čtyř dnů se podařilo na dvaceti metrech  prozkoumat v ploše 11 zahloubených objektů, tedy kromě již zmíněné odbagrované jámy. Tyto zahloubené objekty dosahovaly hloubky i přes tři metry pod současnou vozovkou. Průměr měly 1 až 2 metry. V jejich výplní se nacházely zlomky keramických nádob, kosti větších hospodářských zvířat, zbytky spálených stěn srubů (tzv. mazanice) s otisky kmenů, různé zlomky železných předmětů apod. Výplň jam tvořil převážně druhotně uložený písek totožný s okolním podložím, občas proložen tmavou hlinitou vrstvou s četnými uhlíky. Pouze jedna jáma se vymykala všem ostatním. Nacházela se před vstupem do prodejny drogerie Rossmann a objevena byla při bagrování 25.10. Měla kotlovitý tvar s výplní tvořenou vrstvami různého složení. Všechny měly jednoznačně odpadní charakter. Našlo se zde vedle velkého množství střepů i torza keramických nádob, zvířecí kosti, kamenný brousek, bronzové kováníčko, zkorodovaná železa, velké množství skořápek vajec, různé uhlíky aj. Celý tento sortiment je možné předběžně datovat do pozdního středověku, snad již do 14. století. Odebrán byl také vzorek výplně, který po proplavení vydá svědectví o složení jídelníčku hodonínských měšťanů ve středověku. Takto bohatá jáma je teprve pátou v historickém jádru Hodonína. První byla objevena v 70. letech minulého století u radnice, další tři byly zkoumány až v loňském a letošním roce v souvislosti s rekonstrukcí Masarykova náměstí. O funkci deseti výše zmíněných zahloubených objektů, odkrytých v těchto dnech, v prostoru před budovou ČSOB na Národní třídě, lze prozatím jen spekulovat. Mohly být vykopány k různým účelů, které nám jsou prozatím utajeny. Zarážející je jejich situování téměř uprostřed hlavní komunikace, která od pradávna vedla v těchto místech. Dokladem jsou např. vyjeté koleje od vozů, které se našly jak v prostoru náměstí kolem kostela a hřbitova, tak i v celém úseku zkoumané části Národní třídy. Jsou zde již od středověku, některé zanechaly následně až raně novověké povozy. Tato ulice ve středověku byla patrně užší než je tomu dnes a hodonínští měšťané zřejmě hojně využívali veřejná prostranství ke svému prospěchu. Odpadní jámy na ulici před domy lze s nadsázkou srovnat se současnými popelnicemi na domovní odpad, které před domy dnes stojí, jenže středověkému člověku se zřejmě vyplatila námaha s poměrně náročným kopáním zahloubených jam, mnohdy až přes 2 metry hlubokých od tehdejšího terénu.

      Na závěr lze ještě zmínit takový jeden zajímavý nález, jakým je součást raně novověké palné zbraně. Bagrem byla před obchodem s květinami z hloubky 100 - 110 cm vyzvednuta poškozená a silně zkorodovaná hlaveň s tělem pušky. Snad arkebuzy či muškety. Hlaveň byla prasklá, zřejmě díky nesprávnému množství použitého střelného prachu, které se vojákovi snad za třicetileté války mohlo stát osudným.

       Záchranný archeologický výzkum bude i nadále pokračovat souběžně se stavbou kanalizace. Očekává se pokračování výskytu sídlištních jam a zejména protnutí městského opevnění, které bylo tvořeno mělkým příkopem a valem s palisádou. Snad se podaří objevit i městskou bránu, která se v prostoru těsně před hlavní křižovatkou nacházela od středověku až do 18. století.

FK

 

Bohatá odpadní jáma - celkový pohled, 255x340, 23.87 KBBohatá odpadní jáma - celkový pohled
Bohatá odpadní jáma - dokumentace, 340x255, 22.38 KBBohatá odpadní jáma - dokumentace
Bohatá odpadní jáma - torza nádob, 340x255, 14.93 KBBohatá odpadní jáma - torza nádob
Bohatá odpadní jáma - bronzové kování, 340x255, 23.18 KBBohatá odpadní jáma - bronzové kování
Středověké jámy před ČSOB - pracovní foto, 340x255, 19.34 KBStředověké jámy před ČSOB - pracovní foto
Středověké jámy před ČSOB - pracovní foto, 340x255, 22.76 KBStředověké jámy před ČSOB - pracovní foto
Středověké jámy před ČSOB - po odkrytí, 340x255, 21.39 KBStředověké jámy před ČSOB - po odkrytí
Středověké jámy před ČSOB - pracovní foto, 255x340, 23.34 KBStředověké jámy před ČSOB - pracovní foto
Bohatá odpadní jáma - skořápky vajec, 340x255, 23.40 KBBohatá odpadní jáma - skořápky vajec
Bohatá odpadní jáma - hrnec, 239x340, 16.86 KBBohatá odpadní jáma - hrnec
Středověké jámy před ČSOB - po odkryt, 255x340, 19.44 KBStředověké jámy před ČSOB - po odkryt
Laboratorní zpracování nálezů, 255x340, 25.34 KBLaboratorní zpracování nálezů
Středověká podkova a kamenný brousek, 255x340, 22.53 KBStředověká podkova a kamenný brousek
Zdobená kostěná rukojeť nože (?), 500x161, 21.04 KBZdobená kostěná rukojeť nože (?)
Hlaveň a tělo raně novověké palné zbraně, 550x226, 20.98 KBHlaveň a tělo raně novověké palné zbraně