Druhý objekt, tentokrát se zvířecí kostrou

JOSEFOV - 22.09. 2008

     Dne 19.8. 2008 se při archeologickém dohledu nad výkopy pro nový vodovod podařilo objevit již v pořadí druhý zahloubený objekt. Tentokrát se jednalo o místní část Záhumenica, kde bylo v minulosti prozkoumáno rozsáhlé slovanské pohřebiště s ojedinělými pravěkými hroby. Kontrolovaný výkop pro vodovod narušil v těchto místech pouze jednu jámu s tmavou výplní, obsahující archeologické nálezy, a to přímo před domem čp. 123. Dno jámy se nacházelo v hloubce  1,6 m pod současným povrchem, průměr dna byl přes 2,6 m, okraj dosahoval pouhých 60 cm. Tvar jámy byl proto výrazně kónický. Zásyp jámy obsahoval množství střepů z keramických nádob, z nichž unikátní je např. torzo malého koflíku. Vedle drobných zvířecích kostí se zde našly také četné lastury škeblí. Snad nejzajímavějším nálezem byla kostra zvířete, která ležela na dně jámy. Odkryta a zdokumentována byla pouze její část. Po osteologické analýze budeme vědět i z jakému druhu zvířete náleží.
     Podle chronologicky citlivého koflíku je možné jámu datovat jednoznačně do starší doby bronzové, do únětické kultury. Jedná se tedy o nález již druhého objektu tohoto stáří v Josefově za posledních 14 dní.
     Interpretovat nález je již poněkud složitější. Pravděpodobně se mohlo jednat o sídlištní jámu, ve které byl uložen lidský pohřeb, což nebylo v této kultuře žádnou výjimkou. Výkop protnul západní okraj tohoto objektu a narušil pouze kostru zvířete, které mohlo být masitým milodarem zemřelého jedince. Lidská kostra může ležet ve východní nezkoumané části jámy. Tomu, že se jedná o pohřeb nasvědčuje i blízkost staršího nálezu únětického hrobu v Záhumenici. Jiným vysvětlením uložení zvířete může být odpadní charakter této sídlištní jámy, do které mohlo být zvíře pouze pohozeno. O tom, zda bylo v Josefově jedno rozsáhlé sídliště z období únětické kultury nebo několik menších nelze na základě současného stavu poznání uspokojivě rozhodnout.
     V současné době již dozor nad výkopy pro vodovod byl ukončen a dvě pozitivní archeologické situace na tak malém úseku jsou jistě velkým úspěchem. Co jsme očekávali, ale nalezli byly slovanské hroby, ať již velkomoravské, či mladohradištní. Přínos pro poznání slovanského osídlení Josefova to přesto mělo. Můžeme vymezit západní okraj tohoto pohřebiště.

FK
Jáma před odkryvem, 340x255, 21.18 KBJáma před odkryvem
Nálezy s torzem koflíku, 340x255, 23.76 KBNálezy s torzem koflíku
Kostra zvířete ze dna jámy, 340x255, 18.19 KBKostra zvířete ze dna jámy