Zahloubený objekt starý téměř 4000 let

JOSEFOV - 06.08. 2008

     Dne 6. 8. 2008 se podařilo objevit pravěký zahloubený objekt v obci Josefov před čp. 105. Záchranný archeologický výzkum formou odborného dohledu nad zemními pracemi je v současné době prováděn v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu. Při kontrole domovní přípojky byly na obou profilech patrné anomálie, které indikovaly stopy lidské činnosti. Při začištění profilu byl získán menší soubor pravěkých střepů. Vzhledem k tomu, že na dně výkopu pro přípojku bylo patrné pokračovaní objektu, bylo přikročeno k odkryvu jeho výplně. Průměr objektu u dna byl větší než 2 m, dno se nacházelo v hloubce až 2,4 m. Při dně objektu se nacházela podivná kruska, která u JZ okraje vytvářela jakousi klenbu. Z výplně zkoumané části byl získán zajímavý soubor zlomků keramických nádob, zvířecí kosti, lastury a drobné uhlíky. V jednom případě se podařilo nalézt keramické kolečko s otvorem. Na některých zvířecích kostech byly patrné stopy ohně. Keramické nálezy předběžně celý objekt datují do starší doby bronzové, snad do již kultury únětické, tedy někam do období po roce 2000 př. n. l. Záhadou ovšem zůstává, k čemu zahloubený objekt v minulosti sloužil. Mohlo se jednat o sídlištní jámu, která mohla mít odpadní funkci nebo se jedná o součást výrobního objektu. Dosud se v těchto místech doklady osídlení ze starší doby bronzové zachytit nepodařilo. Máme před sebou tudíž novou lokalitu. Jedná se o ojedinělý nález, či jáma byla součástí nějakého sídliště? Zatím spoustu otázek a málo odpovědí. Přesto se jedná o významný nález pro poznání pravěkého osídlení v intravilánu Josefova.

FK
aktual34.jpg, 255x340, 21.44 KB
aktual35.jpg, 264x340, 12.88 KB