Středověké a raně novověké jámy u svatoborské zvonice

SVATOBOŘICE - MISTŘÍN - 04.08. 2008

     Dne 29. 7. 2008 byly při záchranném archeologickém výzkumu prováděném formou dohledu nad zemními pracemi při rekonstrukci průtahu obcí zjištěny výplně zahloubených objektů s keramikou. Situace s objekty se nacházela na ul. Hlavní, před čp. 204 a čp. 63/19, nedaleko zvonice. V následujících dnech, tj. 30. – 31. 07., byly objekty sondovány archeologickou metodou.
     V objektu 1 byla provedena pouze menší zjišťovací sonda, kterou nebylo ani v hloubce 170 cm pod současným terénem dosaženo dno. Ve výplni se nacházely zlomky keramiky, které je možné předběžně datovat do raného novověku, někam do 16. – 17. století.
     Druhý objekt byl dokopán až na dno v šíři výkopu pro drenáž, díky němu byly všechny objekty identifikovány (po plošné skrývce jihovýchodní poloviny vozovky). Zkoumána byla severozápadní část nároží se sloupovou jamkou o průměru 40 cm. Objekt pokračující jihovýchodním směrem byl široký přibližně 180 cm, jeho šikmé dno se nacházelo v hloubce 160 cm pod povrchem vozovky. Ve výplni se nacházely torza a zlomky keramických nádob datovatelných do 15. století, tedy někam do pozdního středověku. Objekt narušoval ještě starší vrstvu, kterou je možné datovat snad již do 14. století.
     Poslední zahloubený objekt byl nejzajímavější pro svou velikost a pro četnost nálezů. Dosažená šířka objektu byla na 6,5 m, přičemž dle stratigrafie vrstev se nejedná ani o polovinu jeho skutečné šířky. Dosažená hloubka od povrchu vozovky byla 3 m, a opět se nejedná o maximální hloubku objektu, která je větší. Výplň objektu tvořily šedočerné a žluté písčité vrstvy se šikmým sklonem. Ve vrstvách, zvláště v jedné z nich, se nacházely četné zlomky a spodní části keramických nádob, z tvarů lze jmenovat hrnce, hrnce s uchem, džbány, mísy, poháry, trojnožky, pokličky, kahany a jiné. Převládají redukční zakuřované střepy, méně je oxidační glazované keramiky. Předběžně lze několik stovek střepů datovat na samý sklonek středověku a na počátek novověku, tedy na počátek renesance, tj. přelom 15. a 16. století. Z dalších nálezů lze jmenovat zvířecí kosti, zlomky skla, železa (polovina masivní koňské podkovy) a předmětů barevného kovu. Tento zahloubený objekt můžeme interpretovat buď jako příkop, koryto zaniklé vodoteče nebo méně pravděpodobnou odpadní jámu. Delší osa objektu protíná kolmo hlavní komunikaci, odhadem mohl výt široký až 13 – 14 m.
     Kontrola skrývky a výkopů pro drenáže bude i nadále pokračovat, výskyt dalších nálezů se rozhodně předpokládá. Výsledky záchranného archeologického výzkumu nepochybně obohatí již tak bohatou historii obcí Svatobořice a Mistřína.

FK
aktual30.jpg, 255x340, 21.51 KB
aktual31.jpg, 255x340, 25.74 KB
aktual32.jpg, 340x255, 21.10 KB
aktual33.jpg, 340x255, 20.41 KB