Na hodonínském náměstí pokračuje i nadále archeologický výzkum

HODONÍN - 22.11. 2007

     Na hodonínském náměstí pokračuje i nadále archeologický výzkum, který i v listopadu přinesl celou řadu nových překvapivých zjištění. Předně se podařilo při odkryvu kostrových hrobů objevit další přídavky. Vedle dvou esovitých záušnic a textilu z oděvu, jsou to u dalších dvou zemřelých jedinců nálezy čtyř esovitých masivních náušnic, vždy po párech na spáncích a u kostry malé dívky to byly dokonce po pěti náušnicích na každé straně lebky. Zcela výjimečným nálezem pro raně středověkou hodonínskou nekropoli byl drobný stříbrný peníz, který byl nalezen v ústech ženy. Jedná se patrně o tzv. obolos mrtvých, který dostal zemřelý na převoz do světa mrtvých. U nás představuje přechod od pohanských zvyků ke křesťanskému pohřebnímu ritu. Objevuje se zejména od 9. století a přetrvává až do 13. století.
     Nejmladší hroby z hodonínského hřbitova na náměstí byly zkoumány u západního bočního vchodu do kostela. Zde v jámě pro vodoměrnou šachtu bylo dokumentováno na třicet kostrových pohřbů, které jsou předběžně datovány do 17. – 18. století. U zemřelých byly nalezeny 2 větší závěsné dřevěné kříže s tělem Krista a s dalšími bronzovými kováními, dále jsou zde drobné skleněné korálky, svátostka, 2 drobné mince a u dvou dětských lebek to byly pozůstatky zřejmě pokrývek hlav vyrobených z textilu, zdobené řadami drobných skleněných korálků a kvítků. Z rozpadlých oděvů se dochovaly různé drobné bronzové sponky a kroužky. U většiny zemřelých se nacházely zbytky dřevěných rakví s typickými železnými kovanými hřebíky.
     Při dozorech nad výkopy pro inženýrské sítě byly před radnicí objeveny další dvě středověké pece, či výhně. V protlakové jámě před starou radnicí, prakticky až pod vozovkou, se nacházela odpadní jáma s bohatým souborem nálezů. Nalezeny zde byly mj. torza pohárů, z nichž jeden byl neporušený, jeden celý nádobkový kachel, torzo loštického poháru, masivní železná motyka, dvě drobné mince, kostěná hrací kostky, desítky střepů a zvířecích kostí, především rybí kůstky a šupiny, zuhelnatělé semínka zřejmě pohanky, skořápky vajíček a mnoho dalších nálezů z konce 14. – 15. století.
     Další hrací kostka, tentokrát o několik století starší byla nalezena v protější protlakové jámě u současné radnice. Zde byla nalezena také archaická keramika z doby lokace města, či ještě starší. Vlnicí a rýhami zdobená silnostěnná keramika s větším obsahem tuhy byla nalezena ve vrstvách nad půdním typem, který obsahoval opět pravěkou keramiku z doby bronzové.
     V rýhách u kostela byl pak na dvou místech dokumentován průběh cihelných základů barokní hřbitovní zdi. Dnes jsme již schopni zmapovat průběh této zdi v prostoru jižně od kostela. Základy zdi byly provedeny formou cihelných vynášecích pasů na kamenných základech. Použity zde byly pískovcové kameny s otisky třetihorních lastur a také architektonické články v druhotné poloze.
     Při konzervaci nálezů se podařilo objevit mezi kovovými předměty i jeden, který byl odlit patrně ze zlata, ze stříbra jsou některé mince a zbytek drobných předmětů je nejspíš z bronzu.
     Celkem lze shrnout, že hodonínské náměstí doposud vydalo stopy jednak pravěkého osídlení z doby bronzové, pohřebiště se sídlištní materiálem z 11. – 12. století, a následné kontinuální osídlení až do současnosti. Posledním výrazným historickým horizontem byla současná šamotová dlažba z roku 1911.
     Archeologický výzkum 1. etapy rekonstrukce náměstí bude ještě letos pokračovat dozorem při stavbě kanalizace a zejména při celkové skrývce povrchu. Očekáváme ještě nálezy drobných staveb, které stály ve středověku a raném novověku v prostoru současného náměstí.

FK
1 raně středověký hřbitov od jihu, 340x227, 18.58 KB1 raně středověký hřbitov od jihu
2 raně středověký hřbitov - letecký pohled, 340x227, 13.54 KB2 raně středověký hřbitov - letecký pohled
3 raně středověký hřbitov - nejlépe dochovaná kostra, 340x227, 18.66 KB3 raně středověký hřbitov - nejlépe dochovaná kostra
4 raně středověký hřbitov - lebka oddělená od těla, 340x255, 16.41 KB4 raně středověký hřbitov - lebka oddělená od těla
5 raně středověký hřbitov - kostra v poloze na břiše, 340x255, 17.09 KB5 raně středověký hřbitov - kostra v poloze na břiše
6 raně středověký hřbitov - odebírání koster, 340x227, 19.78 KB6 raně středověký hřbitov - odebírání koster
7 raně středověký hřbitov - dítě s deseti náušnicemi, 340x255, 19.64 KB7 raně středověký hřbitov - dítě s deseti náušnicemi
8 raně středověký hřbitov - dítě s deseti náušnicemi - levý spánek, 340x255, 26.81 KB8 raně středověký hřbitov - dítě s deseti náušnicemi - levý spánek
9 základ hřbitovní zdi, 340x255, 22.10 KB9 základ hřbitovní zdi
10 barokní hřbitov - kostra s dřevěným křížem, 340x255, 19.64 KB10 barokní hřbitov - kostra s dřevěným křížem
11 barokní hřbitov - kostra s dřevěným křížem, 340x255, 21.27 KB11 barokní hřbitov - kostra s dřevěným křížem
12 barokní hřbitov - mince z hrobu, 340x239, 22.86 KB12 barokní hřbitov - mince z hrobu
13 barokní hrobka před kostelem - nález v nice, zlato, 340x255, 24.84 KB13 barokní hrobka před kostelem - nález v nice, zlato