SBÍRKOVÉ FONDY

Archeologické sbírky

Významnou součástí sbírkového fondu hodonínského muzea je archeologická sbírka, která se skládá ze tří podsbírek: fond Kyjov (P), fond Veselí nad Moravou (A) a fond Hodonín (G). Obsahem archeologické sbírky jsou předměty získané při zemních pracích, později spojené s archeologickými výzkumy. Z geografického hlediska sbírka obsahuje nálezy zejména z okresu Hodonín, méně z širšího území Moravy, Čech, Slovenska a Rakouska. Základ sbírek tvoří starší fundus získaný vlastivědnou činností z období první poloviny 20. století. Zastoupeny jsou zde vedle keramických nádob rovněž kovové, kamenné a kostěné artefakty. Bohatý soubor nálezů postihuje časové období od paleolitu až po raný novověk. V současné době jsou všechny tři fondy (podsbírky) zahrnuty pod společnou kuratelu. Celkový počet evidovaných kusů sbírkových předmětů je  6289, celkem i s pomocnou sbírkou neevidovaných předmětů cca 35 000 (stav k 31.12. 2006).

Fond P_Kyjov

Vznik kyjovského archeologického fondu je kladen k roku 1909, kdy byla profesorem Janem Kučerou založena kniha „Archiv a museum královského města Kyjova“, ve které byl proveden soupis movitých památek spojených s minulostí Kyjovska. Kniha obsahuje prehistorické, historické, etnografické, numizmatické a paleontologické památky. Do této knihy, která se postupně stala knihou přírůstkovou se zapisovaly nově získané předměty aľ do roku 1971. Od roku 1976 do roku 1983 byly archeologické nálezy evidovány v druhé přírůstkové knize pod oddílem etnografie. Současná přírůstková kniha byla založena roku 2003. Archeologické sbírky byly z počátku uloženy v tzv. otevřeném depozitáři kyjovského muzea, posléze umístěny do provizorních prostor, až roku 2004 našly své místo v novém depozitáři v Hodoníně. Menší část fondu je dočasně uložena stále v kyjovském muzeu. Po prvotní pečlivé správě se archeologické nálezy dostaly do pozadí zájmu kurátorů, což vyústilo v jejich neutěšený stav, ve kterém se nacházejí ještě dnes. Nemalá část předmětů byla ztracena nebo zničena. Množství nálezů pocházejících z let 1957-1980 nebylo dosud řádně zaevidováno. Totéž platí o nálezech učiněných při záchranných archeologických výzkumech posledních sedmi let. Část předmětů je od roku 1975 vystavena ve stálé expozici s názvem „Pravěk Kyjovska“ v kyjovské pobočce. V současné době obsahuje evidovaný archeologický sbírkový fond P celkem 3505 inventárních čísel v počtu 6001 kusů (leden 2007).
První sbírkotvorná činnost je spojena se zakladatelem veselského muzea PhMr. Jaroslavem Kytlicou. Roku 1955 se stal tento veselský lékárník ředitelem muzea, které získalo jeho sbírky. Původní přírůstkové knihy se nedochovaly, existuje pouze „Inventář okresního musea ve Veselí n. Mor.“, kde jsou zapsány jen základní sbírky v původní expozici. Předměty jsou tam zapsány pod původními inventárními čísly. V následující přírůstkové knize jsou jiľ předměty zapsány pod novými inv. čísly bez zpětné vazby. Současná přírůstková kniha byla zaloľena roku 2003. Fond A veselské archeologické sbírky zahrnuje archeologické, numizmatické a paleontologické památky, které jsou uloľeny v depozitáři veselského muzea a ve stále muzejní expozici. Vedle staré Kytlicovy sbírky obsahuje fond A rovněž nálezy z novějších archeologických výzkumů, které mají většinou zlomkovitý charakter. Sbírku tvoří zejména středověké nálezy získané při regulaci toku řeky Moravy ve Veselí nad Moravou, za zmínku stojí také rozsáhlý depot bronzů kultury popelnicových polí nalezený v Uherském Ostrohu. Bohatý je rovněž soubor štípané industrie z katastru Tasova. V současné době obsahuje evidovaný archeologický sbírkový fond A celkem 623 inventárních čísel v počtu 623 kusů (leden 2007).


Fond G_Hodonín

Počátkem 20. století vznikají v Hodoníně první muzejní instituce, které při sbírkotvorné činnosti neopomněly věnovat pozornost také archeologickým nálezům. Tyto nálezy se ovšem do dnešních dnů nedochovaly. Smutným reziduem této sbírky jsou některé publikované nálezy, či odkazy v odborné literatuře. Jediná dochovaná přírůstková kniha byla založena až v roce 2003 a obsahovala pouze nové nálezy z posledních záchranných archeologických výzkumů. Tyto nálezy mají téměř výhradně zlomkovitý charakter. Několik posledně jmenovaných výzkumů jsou dosud mimo evidenci. V současné době obsahuje evidovaný archeologický sbírkový fond G celkem 78 inventárních čísel v počtu 78 kusů (leden 2007).