ARCHEOLOGICKÉ EXPOZICE

Stručné informace o charakteru archeologických expozic muzea

Kyjov

Stálá archeologická expozice Vlastivědného muzea v Kyjově se nachází v budově původně renesančního zámečku v Palackého ul. čp. 70. Expozice s názvem „Pravěk Kyjovska“, vzniklá v roce 1975, je situovaná do přízemí jihovýchodní části budovy. Ve dvou místnostech (A-B) jsou ve vitrínách prezentovány exponáty z muzejních sbírek, které dokládají osídlení Kyjovska od starší doby kamenné až po pozdní středověk. Zastoupeny jsou zde především keramické nádoby, nástroje z kamene, bronzové, železné a kostěné předměty. Předměty jsou vystaveny převážně v prosklených vitrínách, doplněné o popisky. Dvě vitríny obsahují kostrové pohřby v původní poloze, tzv. in situ. Doprovodnou součástí expozice jsou texty k jednotlivým obdobím a kulturám doplněné četnými obrázky a fotografiemi. Archeologická expozice svým charakterem plně odpovídá době, ve které vznikla. Volně vystavenými předměty jsou pouze dvě velké amfory a depot bronzových hřiven ze Šardic. Součástí expozice je rovněž mapa s archeologickými lokalitami a nálezy na Kyjovsku.


 
Veselí nad Moravou

První stálá expozice s archeologickými nálezy byla zpřístupněna dne 2. května 1910 v prostorách městské školy, kde tehdy muzeum sídlilo. Po několika přesunech v rámci města se muzeum roku 1957 natrvalo dostává do budovy na Bartolomějském náměstí čp. 41. Zde byla vytvořena v roce 1988 nová stálá expozice s názvem „Od Doubravy po Javořinu“, která v sobě zahrnuje vedle historie a etnografie také rozsáhlou archeologickou část. Dílčí úprava expozice proběhla na přelomu 20. a 21. století. Archeologická expozice se nachází v prvním patře předního traktu budovy, ve třech místnostech (A-C). V místnosti C jsou ve vitrínách vystaveny předměty dokládající osídlení regionu od starší doby kamenné až po raný středověk. Ve dvou vitrínách je prezentována výroba kamenné industrie štípáním a broušením. Vystaven je zde rovněž kostrový pohřeb z výzkumu raně novověkého hřbitova na Sadové ul. ve Veselí nad Moravou. Sousední místnost A obsahuje nálezy dokumentující období od vrcholného středověku až po raný novověk. Převažují zde keramické nádoby a kovové předměty. V poslední místnosti B jsou umístěny militária a předměty mající vztah k válečným událostem. Samostatným tématickým celkem v této místnosti jsou kachle středověkých a novověkých kachlových kamen.

Hodonín

Stálá archeologická expozice se nachází na Zámeckém náměstí čp. 9 v budově zámečku.Jedná se pouze o jednu prosklenou vitrínu s nálezy z Hodonínska. Vitrína je včleněna do hlavní expozice věnované Tomáši G. Masarykovi.