Oznámení protiprávního jednání v pracovním kontextu (Whistleblowing)

Informace před podáním oznámení

Pověřeným zaměstnancem pro příjem oznámení je Mgr. Peter Futák (oznameni@masaryk.info, tel.: 724 986 075). Telefonické rozhovory nejsou nahrávány. Oznámení lze nahrát pouze v případě osobního setkání. O přijetí oznámení budete vyrozuměni do 7 dnů od přijetí oznámení.

Oznámení je posuzováno z hlediska jeho důvodnosti a v případě, že je posouzeno jako důvodné, je postoupeno příslušnému orgánu veřejné moci k dalšímu prošetření. O výsledku posouzení bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od přijetí oznámení. Pověřený zaměstnanec nesmí údaje z oznámení poskytnout třetí osobě, která není také ustanovena jako příslušná osoba.

Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů.

Vyplněný formulář a veškeré relevantní důkazy prokazující skutečnosti uvedené v oznámení přiložte jako přílohu do mailu - oznameni@masaryk.info.