Nabídka programů pro školy

PRAVĚK VESELSKA
- struktura osídlení, hlavní typy kultur a jejich příklady, praktické ukázky pravěké keramiky a kamenných nástrojů – seznámení dětí nenásilnou zábavnou formou s materiálem používaným pravěkým člověkem při výrobě kamenných nástrojů (pazourek, rohovec, radiolarit, …) – děti si předměty mohou sami osahat, což výrazně zvyšuje jejich zájem a zapojení do programu

STŘEDOVĚK VESELSKA
- struktura a vývoj osídlení, počátky městského zřízení, život ve středověkém městě
- středověké město Veselí
- šlechtické rody na Veselsku – přehled rodů, vznik a vývoj šlechty jako specifické společenské vrstvy, základní heraldická a genealogická terminologie
Programy zpravidla probíhají formou speciální komentované prohlídky stálé expozice s využitím aktuálních výstav.
 
HRAD VESELÍ
- seznámení dětí s výsledky archeologického průzkumu na nádvoří veselského zámku s využitím nalezeného archeologického materiálu – děti si mohou na vybrané předměty sáhnout a tak se s nimi blíže seznámit.
 
NAŠE MĚSTO
- program je primárně zaměřen na základní a střední školy ve Veselí nad Moravou. Cílem programu je netradiční formou děti seznámit s historií města Veselí nad Moravou. Aby byla zachována maximální míra spolupráce a pozornosti u dětí, je program rozložen do několika menších bloků. Informace nejsou podávány formou prosté přednášky, ale jedná se o živý rozhovor na konkrétní téma. Děti tak nejsou pouze pasivními posluchači, ale aktivně se na programu podílejí. Program je možno spojit s komentovanou vycházkou po památkách starého města Veselí.
 
VLASTIVĚDA VESELSKA
- přírodní podmínky Veselska
- město Veselí v rámci bývalého okresu Hodonín
- demografický vývoj města
 
Všechny programy jsme schopni přizpůsobit prakticky všem věkovým kategoriím.
Další témata je možno po domluvě připravit. Délka jednotlivých programů se pohybuje v rozmezí 1-2 vyučovacích hodin.
 
kontakt:
Peter Futák, p.futak@masaryk.info; Tel: 518 322 412, 724 986 075
 
DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY VE VESELÍ NAD MORAVOU
–  seznámení s drobnými stavebními památkami na území města, s jejich historií, orientace v mapce. Zajímavosti – stručně o Baťově kanálu, úzkokolejné dráze, hatěcké cestě, regulaci Moravy, zaniklé osady spojené s městem, spojení Předměstí, Města a Židovské obce. Místopisný kvíz s vyhodnocením na místě. Pěší nebo cyklistická prohlídka památek v terénu
 
LIDOVÁ ARCHITEKTURA A KROJE
- stručné seznámení s pojmem, dochované památky ve Veselí, případně v okolí, prezentace lidové architektury v muzejích – muzea v přírodě. Stavební materiály. Videoprojekce o výrobě došků v Hroznové Lhotě. Krojové typy na Veselsku – výklad v expozici etnografie. Kvíz ověřující získané poznatky z výkladu o lidové architektuře a krojích.
 
kontakt:
Mgr. Miroslav Havlík, m.havlik@masaryk.info; Tel.: 518 326 841