T. G. Masaryk a první republika. Reflexe a interpretace

XV. ročník tradičních masarykovských seminářů se uskuteční ve dnech pondělí 5. a úterý 6. listopadu 2012 v Masarykově muzeu v Hodoníně v sále Evropa, Národní tř. 21, Hodonín.

Seminář bude zaměřen na reflexe a interpretace první Československé republiky (1918–1938) se zvláštním zřetelem k osobnosti T. G. Masaryka. Jednotlivé referáty a případné koreferáty by měly sledovat následující otázky: Jak byl interpretován vznik a význam ČSR v historiografii, sociologii, filozofii, politologii, právní historii, literárním dějepisectví a dalších oborech? Jak se odborníci vypořádali s diskontinuitami ve vlastních oborech a tématech, na co z domácí tradice navazovali a jak do svých prací integrovali metodologické impulzy přicházející ze zahraničí? Lze hovořit o dominantních narativech o první republice a jaký podíl na jejich utváření měly nové elity? Jak byla interpretována a reflektována Masarykova politická, kulturní, filozofická, žurnalistická činnost? Na jaká témata byl kladen důraz a jak se akcenty proměňovaly? Jaké byly v sekundárních pracích vytvářeny paralely mezi první republikou a soudobou realitou? Jaké kontroverze a spory o hodnocení se objevily? Jaké otázky jsou dnes aktuální? Cílem je bilance bádání o první republice a T. G. Masarykovi a vytčení možných podstatných metodologických otázek, které by umožnily zkoumat dosud upozaděné problémy.

Předpokládaný časový rozsah jednotlivých vystoupení je cca 15–20 min.

Masarykovo muzeum v Hodoníně opět plánuje sestavit z dodaných příspěvků sborník, a žádá proto o předání jednotlivých textů v úpravě pro tisk – nejlépe e-mailem, na CD v programech MS Office předem nebo na místě konání.

Z organizačních důvodů budeme rozesílat pozvánky ve dvou cirkulářích. Děkujeme za dodržení termínu odeslání přihlášky na přiloženém formuláři s uvedením názvu Vašeho příspěvku do 7. 6. 2012 na adresu:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Mgr. Irena Chovančíková
Zámecké nám. 9
695 01 Hodonín
tel. 518 351 834
fax 518 352 568
e-mail: i.chovancikova@masaryk.info

Ti zájemci, kteří se z různých důvodů nebudou moci semináře zúčastnit osobně, ale chtějí své příspěvky publikovat v našem sborníku, mají možnost zaslat své práce na výše uvedenou adresu.

Všichni účastníci semináře jsou srdečně zváni na společenský večer, kde bude jistě příležitost k řadě neformálních setkání u skleničky dobrého vína.


Za organizátory Vás srdečně zdraví a na setkání s Vámi se těší


Mgr. Irena Chovančíková v. r., ředitelka muzea

 

Pozvánka (.pdf, 244.96 KB)
Program (.pdf, 141.93 KB)