Objev nové polykulturní lokality ve Ždánicích

V březnu proběhl ve Ždánicích týdenní archeologický výzkum při stavební akci „Revitalizace sídliště Padělky“. Zastihl nás tehdy nový fenomén, a to nouzový stav. V souladu s hygienickými opatřeními se nám podařilo zdokumentovat celkem čtyři zahloubené objekty. Jednalo se o nález lidského kostrového hrobu, nejspíš z doby laténské (viz příspěvek z 24. 4.). Dále o ze svahu vyčnívající, prozatím nedatovanou, část kostry koně. Třetím objektem byla čtvercovitá jáma obsahující nevýraznou keramiku datovatelnou do doby bronzové, případně do starší doby železné. Čtvrtým, snad nejzajímavějším nálezem, byla sídlištní jáma, přesněji soujámí, o průměru téměř čtyři metry. Ve výplni se nacházelo velké množství keramiky, fragment podložky kamenné zrnotěrky, soubor šesti pazourků, část broušené kamenné sekerky a zvířecí kosti. Z výplně jámy byly odebrány vzorky zeminy na plavení, které nám nálezový soubor nepochybně obohatí ještě o další artefakty a zejména o zajímavý archeobotanický materiál. V současné době probíhá laboratorní zpracování a už nyní můžeme sídlištní jámu rámcově datovat do mladší doby kamenné, do kultury s moravskou malovanou keramikou, tedy někam do 5. tisíciletí před našim letopočtem. Mezi běžnou keramikou vynikají zejména fragmenty malého tenkostěnného pohárku. Jeho povrch byl pokryt krásným červeným plošným nátěrem se zbytky pastózní bílé malby. Na dalších keramických střepech jsou zastoupeny okraje zdobené přeseky, plastické výčnělky, a to dokonce typu „soví hlavička“. Výzkum řadíme sice k těm drobnějším, ale pro vývoj pravěkého osídlení území Ždánic je velmi přínosný, neboť jsme objevili novou, dosud neznámou polykulturní lokalitu. Kultura s moravskou malovanou keramikou má ve Ždánicích po zhruba šesti tisíci sedmi sty lety opět svoji premiéru.

-fk-
 
Jáma z mladší doby kamenné - stav před výzkumem (800x545, 125.26 KB)
Jáma z mladší doby kamenné - stav po výzkumu (419x600, 70.59 KB)
Zlomek nádoby s okrajem s přeseky (800x560, 58.05 KB)
Výzkumný tým (800x562, 113.85 KB)
Střep s červeným plošným nátěrem se zbytky pastózní bílé malby (800x579, 83.44 KB)
Sled vrstev ve výplni jámy z mladší doby kamenné (800x533, 111.23 KB)
Jáma z mladší doby kamenné s kontrolními bloky (800x533, 108.86 KB)
Dokumentace a zaměření výzkumu (423x600, 60.53 KB)
Soubor šesti pazourků a část broušené kamenné sekerky (435x600, 39.93 KB)
Fragment podložky kamenné zrnotěrky (426x600, 38.89 KB)
Jáma z doby bronzové, případně ze starší doby železné (800x535, 140.59 KB)
Kostra koně (800x533, 149.09 KB)
Kostrový hrob, nejspíš z doby laténské (800x535, 108.79 KB)