Významní badatelé a pracovníci Archelogického ústavu AV ČR Brno

Akademik Josef Poulík

Archeolog a univerzitní profesor PhDr. Josef POULÍK, DrSc., zahájil svoji životní pouť 6.8.1910 v Jiříkovicích u Brna. S archeologií přišel poprvé do styku v laboratoři Moravského muzea v Brně v letech 1934-1942. Vystudoval Karlovu univerzitu v Praze. Zabýval se především slovanskou archeologií.

Věhlas ve slovanské archeologii získal především díky svým výzkumům na lokalitě Mikulčice-Valy, dnes známé pod oficiálním označením „Slovanské hradiště v Mikulčicích“, kde byl po celou řadu let vedoucím výzkumu. Do kontextu národních i evropských dějin uvedl Mikulčice svými odbornými i popularizujícími knihami a články (přes 230). Roku 1962 získal docenturu na univerzitě v Brně, v roce 1964 se stal jejím řádným profesorem. Vychoval generace archeologů, byl nositelem řady nejvyšších státních vyznamenání, Čestným občanem obce Mikulčice. Angažoval se i ve vrcholné politice. V období 1971-1977 vykonával funkci předsedy Mezinárodní unie slovanských archeologů a dlouhodobě řediteloval Archeologickému ústavu ČSAV v Brně. Mikulčické pracoviště vedl v letech 1954 až 1975.

Akademik Josef Poulík zemřel 28. února 1998 ve věku nedožitých 88 let.
-Šc-

Doc. PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc.

archeolog, historik, vysokoškolský učitel a bývalý politik. Narodil se 28.11.1938 v Troubsku u Brna. Po studiu archeologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně promoval v roce 1960. V letech 1960 až 1990 působil na archeologickém výzkumu mikulčických Valů - Slovanského hradiště v Mikulčicích. (Dříve známo jako Národní kulturní památník Mikulčice - Valy). V období 1975 až 1990 působil jako vedoucí mikulčického archeologického pracoviště. Jeho rozsáhlá publikační činnost patří k tomu nejcennějšímu, co bylo o mikulčické lokalitě napsáno. Obdržel řadu významných ocenění, např. zlatou medaili k výročí 1100 let úmrtí sv. Metoděje, udělenou Výborem pro kulturu a Bulharskou akademií věd, dále stříbrnou medaili Patriarchy pravoslavné církve v Cařihradu roku 1985 a řadu dalších. Je řazen mezi dva tisíce nejvýznamnějších světových vědců 20. století (viz Outstanding Scholars of the 20th Century. Cambridge 2000, str. 194). I jako důchodce se věnoval plně vědecké práci.
V roce 2009 mu byla udělena Cena Jihomoravského kraje za přínos v oblasti historických věd. Doc. PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc. zemřel 29. července 2014. Dne 28. října 2014 mu prezident republiky im memoriam udělil medaili Za zásluhy I. stupně v oblasti vědy. -Šc-

PhDr. Eva Krystýnková - Šráčková, vedoucí NKP

Archeoložka a zkušená pracovnice (nar. 1930) v oboru nemovitých kulturních památek. Věnovala se archeologickému výzkumu v Josefově. Stála od samého počátku u zrodu Národního kulturního památníku (NKP) Mikulčice-Valy, svojí soustavnou prací přispívala k jeho výstavbě a vybavování, účastnila se všech důležitých jednání s nadřízenými orgány. Dala základní směr obsahu a způsobu průvodcovského výkladu na zdejším pracovišti. Vedle této činnosti zastávala i funkci vedoucí Okresního památkového aktivu při ONV Hodonín. NKP řídila po dlouhou řadu let, až do svého odchodu do důchodu.

Zemřela v roce 2014.

-Šc-

PhDr. Čeněk Staňa, CSc.

Vědecký pracovník Archeologického ústavu Akademie věd ČR Brno. Vynikající odborník v oboru slovanské archeologie.Mikulčické archeologické pracoviště vedl v letech 1990 až 1993.
-Šc-

Rostislav Skopal

Plných čtyřicet let se výtvarník Rostislav Skopal (nar. 1945) zabývá archeologií na mikulčických Valech, a to jak přímou účastí na záchranných archeologických výzkumech a na vykopávkách mnoha desítek zdejších hrobů, tak především dokumentárními kresbami všeho druhu, jaké se jen v archeologii vyskytují. Na profesionální dráhu výtvarníka vstoupil ro absolvování brněnské Školy uměleckých řemesel. Do expedice Archeologického ústavu AV ČR na Slovanském hradišti v Mikulčicích nastoupil v roce 1966 a zůstal mu věrný dodnes. Svým uměním a příkladnou pracovitostí přispěl k věhlasu a k popularizaci mikulčického naleziště. Jeho dokumentární kresby znají zájemci o dějiny Langobardů i Slovanů v celém odborném světě. Přitom se nevyhýbal ani užioté grafice - tvorbě emblémů, pamětních razítek, pozvánek nebo vtipných novoročenek. Svým osobitým rukopisem ilustroval mnohé dětské knížky. A protože archeologové vždy měli smysl pro humor, shromáždili jeho přátelé některé Skopalovy kresby a vydali je v jubilejním roce 2005 jako knihu s názvem "O Slovanech - Archeologie převážně nevážně". Jubilantova práce ve prospěch archeologie není ještě zdaleka ukončena.
-Šc-

Marcela Vařejková

Hospodářkou mikulčické archeologické expedice je paní Marcela Vařejková od skončení svých studijních let. Její pracovitost a takt z ní postupně vytvořily nepostradatelnou osobnost, zajišťující na svém úseku podmínky pro plynulý chod výzkumů. Stála u zrodu pravidelných římskokatolických cyrilometodějských poutí, konaných zde od počátku devadesátých let. Dnes nepochybně největší pamětnice a živá kronika dění na tomto významném velkomoravském areálu. V současnosti v důchodě.
-Šc-


 

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty