Mikulčice expozice VM

První expozice archeologických nálezů na Slovanském hradišti v Mikulčicích byla pro veřejnost otevřena v roce 1960.

Dnes se návštěvníci na památníku osobně seznámi se stálou expozicí v pavilonu II - Kostele  a v exteriérech pak s replikami základů osmi mikulčických kostelů a knížecího paláce.

Starší stálá expozice Velkomoravské Mikulčice - Knížecí hrad v údolní nivě řeky Moravy byla v Návštěvnickém centru (pavilon I) otevřena v roce 1997. Tato expozice prezentovala Mikulčice jako významné slovanské a velkomoravské sídlo s bohatou historií doloženou archelogickými nálezy vysoké výpovědní hodnoty. Ëxpozice byla odinstalována po skončení návštěvní sezóny 2013 při přípravě obejktu pro celkovou rekonstrukci. Nová expozice v Návštěvnickém centru bude otevřena v roce 2015.

Prohlídka památníku v sezóně 2014 bude zahájena úvodem výkladem průvodce u panelu s terénní situací, jaká na mikulčických Valech byla v 9. století.

V muzejním pavilonu II je od roku 2008 nová stálá expozice Velkomoravské Mikulčice - Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu sestávající nejen z prohlídky autentického negativu základů II. mikulčického kostela, hrobových jam s pohřby a trojrozměrných maket všech mikulčických kostelů i paláce, ale také z emotivního prožitku z moderní muzejní archeologické prezentace spojující prvky mluveného slova, hudby a filmové projekce s přímou prohlídkou muzejních exponátů.

Tato výstava v pavilonu II získala 14. května 2009 v Praze v Pantheonu Národního muzea z rukou ministra kultury Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní expozice roku 2008.

Po prohlídce pavilonu II je možno absolvovat pěší okruh hradištěm po návštěvnické trase a na ní shlédnout v terénu kopie základů kamenných staveb, opatřených panely s popisem zajímavostí daného okrsku.

Původní Návštěvnické centrum - Pavilon I bylo v období říjen 2013 až březen 2015 celkově stavebně rekonstruováno. Výsledkem je nová moderní muzejní budova s 30 metrů vysokou vyhlídkovou věží, která byla slavnostně - po zkušebním provozu od 14. dubna - otevřena dne 1. května 2015. Nová budova zatím postrádá plánovanou novou archeologickou expozici, pro kterou jsou však uvnitř připraveny prostory.

Ohlédnutí za obsahem bývalé expozice:

těžištěm expozice Velkomoravské Mikulčice - Knížecí hrad v údolní nivě řeky Moravy bylo představení většiny typů sbírkových přemětů ze zdejších vykopávek: faksimilií šperků jako vrcholu zdejší řemeslnické dovednosti, zbraní – mečů, hrotů kopí a šípů, bojových seker nebo předmětů vztahujících se k duchovnímu životu Slovanů, ale i předmětů denní potřeby – keramiky, kovářských výrobků, kostěné industrie, udic, hrotů harpun, unikátních dřevěných kuchyňských předmětů, dřevěných okovaných vědérek, žernovů ad. Zajímavé byly také již zmíněné předměty církevního charakteru, různé křížky, kování ve formě knihy, silně pozlacené ostruhy s ploténkami a maskarony (lidskými tvářemi) z hrobů s bohatou výbavou, velké množství železných ostruh s háčky apod. Cenná byla také pozlacená nákončí – kovová a litá zakončení opasků, která byla představena oboustranně, neboť na nich vidíme první známá figurální zobrazení lidských postav v dějinách Slovanů na našem území.
Důležitý datovací význam měl vystavený zlatý solidus, mince byzantského císaře Michala III. (842 - 867) z hrobu čís. 480 u trojlodní baziliky, který byl užíván a platný v roce příchodu věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje. Dokladem užívání písma byly železné styly – pisátka, jimiž se psalo (rylo) do voskem potažených dřevěných tabulek. Stily byly nalezeny v nartexu (předsíni) trojlodní baziliky. V expozici pak následují doklady o čtyřiadvaceti tehdejších místních řemeslech. Nejrozměrnějšími exponáty byly dva čluny – monoxyly (9 a 10 metrů dlouhé), vytesané každý z jednoho kmene dubu. Čluny byly objeveny v hloubce 3 m u pozůstatků mostních pilířů v zaneseném korytu původního řečiště řeky Moravy.

V novém návštěvnickém centru se mohou v době hlavní sezóny naši hosté občerstvit teplými i studenými nápoji, zakoupit si drobné občerstvení v podobě cukrovinek nebo si zde také koupit velkomoravské suvenýry, pohlednice, letáky, drobné dárky i odbornou archeologickou a regionální historickou literaturu.

Nad velkou halou návštěvnického centra je zřízena výstavní Galerie, v níž si naši hosté mohou v rámci návštěvy prohlédnout vystavené exponáty - fotografie nebo obrazy. Výstavy jsou připravovány dle výstavního plánu připravovány na každou hlavní návštěvní sezónu.

Pavilon II - Kostel

Zde jsou zakonzervovány a vystaveny originální negativy základů „druhého“ mikulčického velkomoravského kostela a třináct otevřených kostrových hrobů, z nichž jeden je v kostelní hrobce a zřejmě zde byl pochován některý člen mojmírovské dynastie. Na tomto místě zahájil akademik prof. Josef Poulík v roce 1954 první zkušební sondou archeologický výzkum lokality.

V druhém pavilonu byla nová stálá expozice Velkomoravské Mikulčice - Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu otevřena v roce 2008 a její architektonické řešení spočívá ve vytvoření ztemnělého scénického prostoru zdůrazňujícího jednotlivé exponáty za použití světelné, zvukové a projekční techniky. Vytvořený návštěvnický audiovizuální program vede návštěvníky k znovuobjevení historického kontextu. k pochopení významu a genia loci místa a k posílení emocionálního působení jednotlivých výstavních prvků. Autorem moderního scénografického a výstavního řešení je Ing. arch. Jan Konečný, odbornou stránku expozice připravil PhDr. Lumír Poláček, CSc.

Expozice je vystavěna na neobvyklé instalaci vzácných sbírkových předmětů, replik jednotlivých velkomoravských kamenných staveb (kostelů a paláce) a prezentuje především dvorskou velkomoravskou kulturu; honosné šperky (gombíky, náušnice, prsteny), nákončí, velmožské ostruhy i kopie rukopisných textů velkomoravského původu psaných hlaholicí, prezentované ukázkami z Kyjevských listů, Kodexu Assemanova a Sinajského žaltáře a euchologia (9. - 11. století).

Velký návštěvnický okruh

Procházkou po vyznačeném návštěvnickém okruhu v areálu hradiště a v podhradí, okolo kopií základů někdejších kamenných kostelních staveb (trojlodní bazilika, tzv. knížecí palác, kostely IV. a V., dvouapsidová rotunda - kostel VI., rotunda se čtyřmi konchami - kostel IX. a další kostely v podhradí) a po zbytcích obranné zdi, tvořících dnes násep nad terénem v podobě mohutného valu, mohou návštěvníci doplnit svůj celkový dojem z tohoto zcela mimořádného místa českých národních dějin, které ještě zdaleka nevydalo všechna svá tajemství. Mimo areál hradiště je možno dojít k řece Moravě, tvořící zde hranici se Slovenskou republikou.

Archeopark Mikulčice - Kopčany

Za řekou Moravou na slovenské straně mikulčicko-kopčanské velkomoravské aglomerace probíhal dlouhodobý zjišťovací archeologický výzkum a stavebně historický průzkum kaple sv. Margity Antiochijské. Provádí ho na katastru obce Kopčany odborníci ze slovenského Pamiatkového úradu v Bratislavě. Výzkum dokázal, že se jedná o unikátní, částečně dochovanou velkomoravskou kamennou stavbu, která byla v posledních letech celkově rekonstruována a stala se podnětný a vítaným turistickým cílem. V otevřené krajině stojící objekt je volně přístupný, v případě zájmu o výklad průvodce, je třeba se obrátit na pracovníky radnice v obci Kopčany.

Lávka přes řeku Moravu

Významnou součástí koncipovaného Archeoparku Mikulčice-Kopčany bude lávka přes hraniční řeku Moravu, propojující ve vzdálenosti 1,5 km od hradiště moravskou a slovenskou část  společného kulturního statku. V roce 2016 je předpoklad provedení výběrového řízení na dodavatele stavby a její dokončení v roce 2017. Lávka bude 140 m dlouhá, zavěšená na dvou pilonech a bude pro pěší a cykloturisty.

PhDr. František Synek, vedoucí pobočky Masarykova muzea v Hodoníně

DSC04290.JPG, 800x449, 40.44 KB

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
ZÁMECKÉ NÁM. 27/9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty