Mikulčice a UNESCO

Jedním ze stěžejních cílů Masarykova muzea v Hodoníně je Slovanského hradiště v Mikulčicích společně s areály v okolí slovenských Kopčan zapsat pod názvem Mikulčicko-kopčanský archeopark na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
MIKULČICE/KOPČANY A UNESCO (2014)
 
Vyjádření k nominaci Archeoparku Mikulčice – Kopčany na Listinu světových kulturních a přírodních památek UNESCO ze dne 23. května 2014:
 
„Dle platných mezinárodních pravidel byla Česká republika informována ředitelem Centra světového dědictví o výsledku hodnocení nadnárodní nominace ČR a SR: Památky Velké Moravy: Slovanské hradiště v Mikulčicích - kostel sv. Margity Antiochijské v Kopčanech pro zápis na Seznam světového dědictví. (pozn.: Hodnocení nominací kulturních statků provádí poradní orgán Výboru pro světové dědictví – mezinárodní organizace ICOMOS). Z hodnocení vyplynulo, že mezinárodní tým expertů ICOMOS po zevrubném rozboru doporučil, aby posouzení nominace z hlediska jejího možného zápisu na Seznam světového dědictví bylo odloženo do té doby, dokud nebudou naplněny podmínky, které finálního doporučení ICOMOS plynou, a které nemohou být splněny v řádu měsíců. Jde především o přehodnocení minulých odkryvů archeologického naleziště a o další výzkum obou lokalit a jejich velkomoravského kontextu.
Nastalá situace byla proto bezodkladně konzultována s věcně příslušnými orgány České republiky a Slovenské republiky, které došly k rozhodnutí využít možnosti dané mezinárodní Prováděcí směrnicí Úmluvy o ochraně světového dědictví a stáhnout společnou nominaci z pořadu jednání 38. zasedání Výboru pro světové dědictví v měsíci červnu 2014 s tím, že další postup bude konzultován s odbornou veřejností obou zemí."
 
Mgr. Dita Limová, vedoucí oddělení pro UNESCO
Odbor mezinárodních vztahů, Ministerstvo kultury ČR
 
---------------------
USNESENÍ MEZINÁRODNÍHO ODBORNÉHO KOLOKVIA V HODONÍNĚ
VE DNECH 27. 11. AŽ 29. 11. 2012 
RESOLUTION OF THE INTERNATIONAL SPECIALISTS´SYMPOSIUM
IN HODONÍN ON 27. 11. – 29. 11. 2012
 

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH A KOSTEL SVATÉ MARKÉTY ANTIOCHIJSKÉ V KOPČANECH: PAMÁTKA SVĚTOVÉ HODNOTY NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO

 

            Účastníci mezinárodního odborného kolokvia na téma „Národní kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanech. Památka světové hodnoty na Seznam světového dědictví UNESCO“ přijali toto usnesení:
Historický areál slovanské sídelní aglomerace, dnešní národní kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka Kostel sv. Margity Antiochijské a památková zóna Kopčany, je v kontextu východní části střední Evropy areálem mimořádné a unikátní hodnoty, nesouměřitelné kvalitou nálezů s podobnými mocenskými centry 8. až 10. století ve východní části střední Evropy. Tato hodnota je skryta nejen v archeologickém potenciálu místa, ale i dochovaném stojícím architektonickém dědictví.
Je to lokalita nepochybně spjatá s dějinami christianizace střední Evropy, stejně jako místo, kde se potkával východ Evropy se západem a svědek počátků prvního významného státu na území východní části střední Evropy - Velké Moravy. Toto mocenské centrum bylo střediskem tvorby a šíření právních aspektů raného státu a kulturní výměny.
Účastníci mezinárodního odborného kolokvia plně podporují snahu odborných a vědeckých institucí České a Slovenské republiky zapsat tento mimořádně kvalitně dochovaný kulturní statek na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
 
Účastníci mezinárodního odborného sympozia doporučují prohloubení odborné argumentace mimořádné univerzální hodnoty tohoto statku pro účely nominačního návrhu k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a to ve vazbě na pokroky ve vědeckém výzkumu této lokality a její komplexní zhodnocení, stejně jako ve vazbě na památkovou obnovu a prezentaci jednotlivých objektů. 
Účastníci podporují mezinárodní a interdisciplinární spolupráci, která umožní širší vědecké zkoumání a poznání hodnot tohoto mimořádného kulturního statku a světové veřejnosti přiblíží a ozřejmí její význam.
 
Dáno v Hodoníně, dne 29.11.2012
 
 
 

V září 2012 podepsala ministryně kultury ČR nominační dokumentaci a tím se uzavřela nejdůležitější část přípravy návrhu Mikulčicko-kopčanského archeoparku na zápis na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Je to hlavně zásluha ředitelky Masarykova muzea v Hodoníně Mgr. I. Chovančíkové, slovenského archeologa PhDr. P.Baxy (pamiatkový úrad Bratislava) a PhDr. J. Vlčkové z Národního památkového ústavu Praha.
Potřebné analýzy a materiály připravili i další pracovníci a odborníci. Do sídla UNESCA v Paříži byly materiály dodány ke konci září 2012.
 
IMG_0007 (1).jpg, 799x530, 50.27 KB

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
ZÁMECKÉ NÁM. 27/9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty