Fond malých projektov - zameranie Čínske umenie

 Projekt podporený v rámci Fondu malých projektov ukončený

Mesto Holíč bolo v roku 2020 úspešné s projektom „Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu prostredníctvom spoznávania Čínskeho umenia“ v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 10 860 € a sú hradené z finančných prostriedkov EÚ (9 231 €), štátneho rozpočtu SR (1 086 €) a zdrojov Mesta Holíč (543 €). Partnerom projektu je Masarykovo múzeum v Hodoníne. V rámci projektu boli v období 8/2020 – 7/2021 zrealizované povinné aktivity malého projektu (riadenie projektu a zabezpečenie povinnej publicity malého projektu) a tri hlavné aktivity.

Prvou hlavnou aktivitou malého projektu bolo reštaurovanie maľovanej koženej Čínskej tapety č. 12 o rozmeroch: 70 š. x 365 cm výška = 25 550 cm2, ktorá bola nosnou časťou výzdoby Čínskej sály. Táto aktivita bola realizovaná autorizovaným reštaurátorom v období 09/2020 až 12/2020.

Druhou aktivitou malého projektu bol pracovný workshop, ktorý sa vzhľadom k opatreniam súvisiacich s COVID-19 musel uskutočniť prostredníctvom videokonferencie. Konal sa dňa 30.04.2021, realizátorom workshopu bol hlavný cezhraničný partner. Na workshope svoje príspevky odprezentovali štyria odborníci venujúci sa oblasti Čínskeho umenia. S prvou prezentáciou s názvom: „Niekoľko poznámok k výzdobe Čínskej sály Zámku Holíč“ sa predstavil Bc. Mgr. Martin Šugár, PhD. /historik umenia v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových zámkoch a súdny znalec v odboroch umelecké diela a starožitnosti/. Vo svoje prezentácii prestavil prostredníctvom fotodokumentácie priestory Čínskej sály Holíčskeho zámku, detaily Čínskych tapiet a výjavy Čínskeho umenia, ktoré sú použité v drevených kartušiach i dverách sály. S druhou prezentáciou s názvom: „Záchrana kožených tapiet z Čínskej sály Holíčskeho kaštieľa“ sa predstavil Doc. Ivan Galamboš – autorizovaný reštaurátor, ktorý v súčasnosti pôsobí v Slovenskom národnom archíve v Bratislave. Vo svojej prezentácii prestavil históriu zámku, Čínsku sálu, historickú fotodokumentáciu „Čínskej sály“, taktiež popísal aj interiér Čínskej sály (krb, zrkadlá, majolikové pece) a podrobnejšie rozobral aj postup snímania Čínskych tapiet, ich konzervovanie a následné postupné reštaurovanie. Následne sa s treťou prezentáciou predstavil Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka – doktorand FF Masarykovej univerzity, ktorý prezentoval príbeh Čínskych tapiet z juhomoravskej Lednice. S poslednou prezentáciou sa predstavil zástupca cezhraničného partnera – PhDr. Marek Vařeka, Ph.D – historik a kurátor Masarykovho múzea v Hodoníne, ktorý odprezentoval informácie o cisárskych sídlach z polovice 18. storočia a ich význam na príklade panstva Holíč a Šaštín. Videozáznam z predmetného workshopu je zverejnený na webovom odkaze: https://youtu.be/b8TJ9WrQn0c.

Poslednou aktivitou obidvoch partnerov bolo vytvorenie spoločného propagačného materiálu – skladanej brožúry, ktorá tvorí výstup malého projektu v rámci cezhraničného regiónu. Brožúra poskytuje cieľovým skupinám krátke informácie o: Zámku v Holíči, Čínskej sále, histórii a postupnom reštaurovaní maľovaných kožených Čínskych tapiet a tiež o Čínskych tapetách u kniežat z Lichtenštajnska. Textová časť je dopĺňaná zaujímavou fotodokumentáciou.

Jednotlivými aktivitami malého projektu sme prispeli k postupnej obnove Čínskych tapiet - unikátu celoeurópskeho významu a taktiež sme dostali do povedomia návštevníkov cezhraničného regiónu poznatky a zaujímavosti o Čínskom umení z 18. storočia.


 

Mgr. Nikol Lazíciusová
odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky


 


 

Historická fotografia Čínskej sály

Článek Holíčan (.pdf, 236.36 KB)

 Zvýšení atraktivnosti kulturního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regiónu prostřednictvím poznávání umění.

článok FMP.pdf (.pdf, 118.98 KB)
Čínská sála okolo roku 1920, 800x503, 74.90 KBČínská sála okolo roku 1920
tabulka.jpg (800x540, 66.12 KB)
Logo1 (1).png, 800x119, 46.36 KB
čínska sála - tapeta.jpg, 585x462, 99.61 KB

WORKSHOP – SPOZNÁVANIE ČÍNSKEHO UMENIA

 

Dňa 30.04.2021 sa uskutočnil online formou Workshop – Spoznávanie Čínskeho umenia. Začiatok workshopu bol od 10:00 hod. Po úvodnom privítaní partnerom projektu sa s prvou prezentáciou s názvom: „Niekoľko poznámok k výzdobe Čínskej sály Zámku Holíč“ predstavil Bc. Mgr. Martin Šugár, PhD. /historik umenia v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových zámkoch a súdny znalec v odboroch umelecké diela a starožitnosti/. Vo svoje prezentácii prestavil prostredníctvom fotodokumentácie priestory Čínskej sály Holíčskeho zámku, detaily Čínskych tapiet a výjavy Čínskeho umenia, ktoré sú použité v drevených kartušiach i dverách sály. S druhou prezentáciou s názvom: „Záchrana kožených tapiet z Čínskej sály Holíčskeho kaštieľa“ sa predstavil Doc. Ivan Galamboš – autorizovaný reštaurátor, ktorý v súčasnosti pôsobí v Slovenskom národnom archíve v Bratislave. Vo svojej prezentácii prestavil históriu zámku, Čínsku sálu, historickú fotodokumentáciu „Čínskej sály“, taktiež popísal aj interiér Čínskej sály (krb, zrkadlá, majolikové pece) a podrobnejšie rozobral aj postup snímania Čínskych tapiet, ich konzervovanie a následné postupné reštaurovanie. Následne sa s treťou prezentáciou predstavil Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka – doktorand FF Masarykovej univerzity, ktorý prezentoval príbeh Čínskych tapiet z juhomoravskej Lednice. S poslednou prezentáciou sa predstavil zástupca cezhraničného partnera – PhDr. Marek Vařeka, Ph.D – historik a kurátor Masarykovho múzea v Hodoníne, ktorý odprezentoval informácie o cisárskych sídlach z polovice 18. storočia a ich význam na príklade panstva Holíč a Šaštín.

Videozáznam z workshopu nájdete na linku: https://youtu.be/b8TJ9WrQn0c

 

 

Workshop je realizovaný v rámci malého projektu: „Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu prostredníctvom spoznávania Čínskeho umenia“, kód: SK/FMP/6c/04/021

 

 

Odkaz na workshop:

https://youtu.be/b8TJ9WrQn0c

Logo, 800x119, 46.36 KBLogo